Daniel Heider

Mgr. Daniel Heider, Ph.D. (1973)

Daniel.Heider[at]seznam.cz

PhD (Philosophy), Faculty of Arts of the Charles University in Prague, 2007

Mgr. (Philosophy and Anglistics) Faculty of Arts of the Palacky University in Olomouc, 2002

Since 2002 he has been employed as the Assistant Professor at the Department of Philosophy and Religious Studies at the Faculty of Theology of the University of South Bohemia in České Budějovice (Budweis). In the same year he has started to work as the researcher at the Department of the History for Older Czech and European Philosophy at the Institute of Philosophy of the Academy of the Sciences of the Czech Republic.

The focus of his research lies in the area of medieval and early modern scholasticism in the overlap with classical early modern philosophy and contemporary analytical metaphysics. He is the author of two monographs, the editor of two special issues of philosophical journals and he has written more than thirty studies devoted to the philosophy of Francisco Suárez including the number of other so-called Second scholastics (John Poinsot, Bartholomew Mastrius, John Punch, Peter Hurtado de Mendoza, John Senftleben and others) and some authors of classical early modern philosophy (Descartes, Leibniz) as well.

He has been the head of grant projects concerning Second scholasticism (Grant Agency of the Academy of the Sciences and the Grant Agency of the Czech Republic) and co-head of many other projects focused booth on the area of early modern scholasticism and contemporary analytical metaphysics. He has taken part in the number of research residencies (UK, Italy, USA, Germany, Belgium) and in more than twenty conferences (Germany, UK, Italy, USA, Canada, Hungary, Poland). He is the member of several international scholarly societies (SIEPM, ESEMP, Society for Medieval and Renaissance Philosophy, Gesellschaft für Philosophie des Mittelalters und der Renaissance). He has been awarded "The Prize of Rector of the University of South Bohemia" for the book Suárez and his metaphysics. From the concept of being via transcendental unity to the kinds of transcendental unity (2012).

Publications

Monographs

Suárez a jeho metafyzika. Od pojmu jsoucna přes transcendentální jednotu k druhům transcendentální jednoty ["Suárez and his metaphysics. From the concept of being via transcendental unity to the kinds of transcendental unity"], FILOSOFIA, The Institute of Philosophy, Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague, 2011, pp. 480.

Kdo byl František Suárez? Život a dílo "Vynikajícího doktora" ["Who was Francisco Suárez? The Life and Work of "Doctor Eximius"], Studijní texty Centra Aletti XLIII., Refugium, Olomouc, 2009, pp. 117.

Editions

Univerzálie ve scholastice, Ed. by D. Heider, D. Svoboda, Studia Neoaristotelica, Supplement I, Teologická fakulta JU, České Budějovice, 2012, pp. 288.

The Modern Schoolman 89, Special Issue on "Second Scholasticism", forthcoming in 2012.

Articles in Journals

1. "John Poinsot (1589-1644) on the Universale Materialiter Sumptum: A Dual Viewpoint", The Modern Schoolman 89, Special Issue "Second scholasticism", Ed. by D. Heider, forthcoming in 2012.

2. "Problematika univerzálií v první a druhé scholastice", Studia Neoaristotelica, Univerzálie ve scholastice, Ed. by D. Heider, D. Svoboda, Supplement I, TF JU, České Budějovice, 2012, 11–31.

3. "Teorie společné přirozenosti ve druhé scholastice", Studia Neoaristotelica, Univerzálie ve scholastice, Ed. by D. Heider, D. Svoboda, Supplement I, TF JU, České Budějovice, 2012, 208–233.

4. "Suárezova teorie poznání a její vztah k tomismu", Filosofický časopis 6/59, 2011, 865-896.

5. "K objektivnímu bytí u Suáreze. Poznámka ke studii Jana Palkosky ´Descartova ontologie mentální reprezentace sa otázka Suárezova vlivu´", Studia Neoaristotelica 8/1, 2011, 95-105.

6. "The nature of Suárez´s Metaphysics. Disputationes Metaphysicae and Their Main Systematic Strains", Studia Neoaristotelica 6,/1, 2009, 99-110.

7. "The unity of Suárez´s metaphysics", Medioevo XXXIV, a cura M. Forlivesi, 2009, 475-505.

8. "Suárez on material substance. Reification of intrinsic principles and the unity of material composites", Organon F XV/4, 2008, s. 423-438.

9. "Suárez on the Concept of Being. Is Suárez´s Concept of Being Analogical or Univocal?", American Catholic Philosophical Quarterly 81/1, Winter 2007, 21-42.

10. "Analogie vnitřní atribuce jako možné řešení nejasností v Aristotelově pojetí blaženosti v Etice Níkomachově", Studia Neoaristotelica 2/2007, 143-157.

11. "Karteziánský kruh a některá jeho možná řešení", Studia Theologica 1/VIII, 2006, 22-44.

12. "Sortální termíny a problém identity. Neoaristotelismus v současné analytické metafyzice", Filosofický časopis 2/53, 2005, 167-194.

13. "Suárez über das Indivituationsprinzip der Akzidenten in dem Licht des thomistischen Lösung", Acta Commeniana et Historica 19, 2005, 71-90.

14. "Suárezova kritika tomistického principu individuace", Filosofický časopis 4/52, 2004, 591-607.

15. "Leibnizova Disputatio Metaphysica de Principio Individui a F. Suarez", Studia Neoaristotelica. 1/2004, 101-123.

Articles in Volumes of Collected Essays and Proceedings

1. "Suárez on the metaphysics and epistemology of universals", in A Companion to Francesco Suarez, Ed. by V. Salas, R. Fastiggi, Brill, forthcoming in 2013.

2. "Erasmus a jeho vztah ke scholastice", in Erasmovo dílo v minulosti a současnosti evropského myšlení, Ed. by J. Makovský, T. Nejeschleba et al., CDK, Brno, forthcoming in 2012.

3. "Abstraction, Intentionality, and Moderate Realism: The Ontology and Epistemology of Universals in Francisco Suárez and John Poinsot", Hircocervi, Goat-Stags, and Other Metaphysical Oddities: Essays in Honour of John Doyle, Ed. by V. Salas, Marquette University Press, Milwaukee, forthcoming 2012.

4. "Filip Fabri O.F.M. Conv. (1564–1630) o společné přirozenosti ve Philosophia naturalis (1602) a kritická odpověď Bartoloměje Mastria O.F.M. Conv. (1602–1673)", in Františkánský kontext teologického a filosofického myšlení (Europaeana Pragensia 5 – Historia Franciscana IV.), Ed. by P. Hlaváček, Praha, forthcoming 2012.

5. "Suárez and Javellus on transcendentals and divisions of being", in Universalità della Ragione. Pluralità delle Filosofie nel Medioevo, XII Congresso Internazionale di Filosofia Medievale Palermo, 17-22 settembre 2007, Ed. by A. Musco et al, Oficina di Studi Medievali, Palermo, 2012, 849–859.

6. "Bartholomew Mastrius (1602-1673) and John Punch (1599 or 1603-1661 on the Common Nature and Universal Unity", Proceedings of the American Catholic Philosophical Association 2010, Philosophy and Language, Ed. by Rollen Edward Houser, vol. 84, 2011, 145-166.

7. "The Role of Trinitarian Theology in Universals Bartolomeo Mastri da Meldola (1602-1673) and Bonaventura Belluto (1600-1676)", Herausforderung durch Religion? Begegnungen der Philosophie mit Religionen in Mittelalter und Renaissance, in Gerhard Krieger, ed., Verlag Königshausen und Neumann, Würzburg 2011, 268-284.

8. "Reifikace hylemorfických principů, substanciální jednota člověka a nesmrtelnost lidské duše ve filosofii F. Suáreze", in Tomáš Nejeschleba, Václav Němec, Monika Recinová, eds., Pojetí člověka v dějinách a současnosti filosofie, CDK, Brno, 2011, 139-152.

9. "The refusal of the modernist interpretation of Suarezian metaphysics. Was Descartes in his criticism right about Suárez´s Conception of the Possibles and Eternal Truths?", in Proceedings of the Conference Aufbruch ins moderne Europa – Philosophie zwischen 1400-1700, Hubertus Busche, Stefan Hessbrueggen-Walter, eds., Felix Meiner, Hamburg, 2011, 1154-1168.

10. "Pedro Hurtado de Mendoza´s (Mis)interpretation of Aquinas", in Marco Sgarbi, Francisco Suárez and his legacy. The impact of Suárezian metaphysics and epistemology on modern philosophy, Vita e Pensiero, Milano, 2010, 105-140.

11. "Joannes Senftleben on the Possibles, Essences and Eternal Truths, The Reception of Suarezian Metaphysics in Senftleben´s Philosophia Aristotelica universa", in Proceedings of the International Conference "Bohemia Jesuitica", Karolinum, Prague, 2010, 573-587.

12. "Metaphysics of Universals in John Poinsot´s Material Logic", in Hopál Kál Bulscú, ed., Thomas Aquinas and Thomism Today, Magyar Vallástudományi Társaság, Budapest, 2010, 151-162.

13. "Suárez o transcendentálním Jednu a Mnohém", in Jednota a Mnohost, Sborník z Mezinárodní conference Centra pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty k osmdesátým narozeninám Karla Flosse, M. Jabůrek, ed., Centrum pro Studium demokracie a kultury, Olomouc, 2008, 276-287.

14. "Substancialita a analytická filosofie". Neoaristotelské motivy v současné analytické filosofii", in Sborník Katolické teologické fakulty. Praha, Karolinum, 2004, 320-345.

15. "Některé rysy Suárezovy metafyziky na pozadí kritiky jeho předchůdců", Teologické studie 1/2004, České Budějovice, 32-43.

16. "F. Suárez a J. Senftleben: Reifikace první látky", Slánské Rozhovory: Španělsko, Slaný, 2004, 37-42

17. "Některé předpoklady a problémy René Descarta na jeho cestě ke cogito a "cogito" u Tomáše Akvinského", in Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philosophica IV, 2000, 231-239.

Reviews

"Kennyho vivisekce Descarta", A. Kenny "Descartes, A Study of His Philosophy", in Aluze 3-4, 1999, 255-261.

"Form and Matter, Themes in Contemporary Metaphysics", Ed. by D.S. Oderberg. 1999. In Organon F VIII/2, 2001, 217-229.

"An Introduction of philosophy of mind", E. J. Lowe, Filosofický časopis 51/6, 2003, 1035-1044.

"Úvod do metafyziky", B. Carr, Studia Neoaristotelica 1/2005, 145-153.

"Michael Renemann, Gedanken als Wirkursachen. Francisco Suárez zur geistigen Hervorbringung (Bochumer Studien zur Philosophie, Bd. 49). Amsterdam/Philadelphia: B. R. Grüner 2010", forthcoming in Archiv fuer Begriffsgeschichte  55, forthcoming in 2013.

Translations

Josef Gredt, Základy aristotelsko-tomistické filosofie, Krystal OP, Praha, 2009, Metafyzika obecná, 333-396.

Tomáš Akvinský, De Principiis naturae (O principech přirozenosti), Studia Neoaristotelica 7/2, 2010, 181-196.

Textbook

Skripta "Ontologie", www.tf.jcu.cz/getfile/7bb730563736bb1e

For more details see the Czech personal page.

18-05-2013 08:26:56