Badatelská skupina pro studium antického myšlení

Členové skupiny se vedle práce na svých individuálních badatelských projektech (viz medailonky jednotlivých členů) věnují i řadě společných aktivit, jejichž cílem je (1) umožnit setkávání a diskuzi široké skupiny odborníků na antickou filosofii v rámci ČR a (2) ve spolupráci se zahraničními badateli rozpracovat témata, která se nacházejí na průsečících jejich individuálních projektů.

 

Hlavní pravidelné společné aktivity skupiny v současné době:

1. Kolokvium „Work in progress" (jednou měsíčně), kde badatelé z různých institucí, domácích i zahraničních, prezentují svoji aktuální práci (organizace: Vladimír Mikeš): seznam kolokvií 2014-16.

2. Kolokvia zaměřená na Aristotela a jeho filosofické dědictví (organizace: Kryštof Boháček v rámci aktivit České společnosti pro studium Aristotela): seznam kolokvií.

3. Pravidelný překladatelský seminář (jednou týdně): v současné době je zaměřen na helénistickou filosofii, konkrétněji na zlomky stoiků a epikurejců. Seminář je rovněž příležitostí k setkávání badatelů (a doktorandů) z různých institucí (organizace: Vladimír Mikeš).

4. Semináře k antické filosofii (organizace: Matyáš Havrda v rámci Fellowshipu J. E. Purkyně). V akademickém roce 2017/2018 jde o seminář k antickým teoriím predikace.

V akademickém roce 2016/17 šlo o semináře k Aristotelovi a Alexandrovi z Afrodisiady.

Pro bližší informace k společným aktivitám kontaktujte Vladimíra Mikeše, PhD. (zástupce vedoucího pro antickou filosofii).

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Členové skupiny:

 

Mgr. Kryštof Boháček, Ph.D.

bohacek[at]flu.cas.cz

Oblast výzkumu: filosofické a klasicko-filologické směry bádání o antickém starověku, řečtí myslitelé  6. a zejména pak 5. a 4. století př.n.l. První rovina zájmu: Platón a klasická attická filosofie - sofisté, Sókratés a Sókratici, attická tragédie. Druhá rovina zájmu: Aristotelés. Hlavní specializace: rétorika jakožto filosofická pozice, v historické i systematické perspektivě: Gorgiás, Ísokratés a jeho škola, aristotelská rétorika, neorétorika, neosofistika a další alternativní konceptuální schémata. Související zájmy – předsókratovští myslitelé západní (dórské) větve: naučná lyrika - Simónidés a Pindaros, dialektika elejské školy – Parmenidés a Zénón, magicko-přírodovědná tradice – Empedoklés, dále Homér a Hésiodos.

Bohacek

 

 

Mgr. Matyáš Havrda, Ph.D.

havrda[at]flu.cas.cz

Jeho hlavní zájem se dotýká epistemologických témat v pozdně antické (křesťanské, lékařské a aristotelské) filosofii. Zabývá se i otázkami antické etiky, psychologie a lékařské fyziologie. Tématem jeho nynějšího projektu je Galén a pozdněantická recepce Aristotelovy teorie důkazu. Rovněž se podílí na českém překladu Aristotelovy Etiky Nikomachovy.

Havrda

 

 

Mgr. Vladimír Mikeš, Ph.D.

mikes[at]flu.cas.cz

Zabýval se myšlením předsokratovského a klasického období (zejména Hérakleitos a Platón), než se jeho badatelský zájem začal soustředit na období helénismu se zvláštním zřetelem na stoickou filosofii, které se věnoval ve svých doktorských studiích (dizertace: Le paradoxe stoïcien: liberté de l'action déterminée) i během následných post-doktorandských pobytů v zahraničí. V poslední době se kromě dalšího výzkumu konkrétních otázek stoické metafyziky, fyziky a etiky věnuje rovněž odkrývání širšího kontextu stoické a obecněji helénistické filosofie hledáním jejích východisek u předchozích myslitelů (Aristotelés) a jejího vlivu u myslitelů pozdějších (Plótínos).

Mikes

 

 

Mgr. Václav Němec, Ph.D.

nemec[at]flu.cas.cz

Od roku 2001 je zaměstnán jako vědecký pracovník FLÚ AV v oddělení Dějin starší české a evropské filosofie. Hlavní oblastí jeho badatelské činnosti je recepce a reinterpretace platónské a aristotelské filosofie u novoplatónských autorů, církevních otců a středověkých myslitelů. Ve svých komentovaných překladech a odborných článcích se věnuje zejména autorům jako Plótínos, Porfyrios, Marius Victorinus, Augustin, pseudo-Dionysios Areopagita, Boëthius, Avicenna či Tomáš Akvinský.

Nemec

 

Mgr. Tomáš Vítek, Dr.

vitek[at]flu.cas.cz

Dr. Vítek se dlouhodobě zabývá starořeckou filosofií a náboženstvím a jejich prolínáním. Ve filosofii zkoumá přelomové postavy předsókratovského myšlení (Empedoklés, Hérakleitos, Parmenidés) a filosoficko-náboženská hnutí (orfismus, pýthagorejství), v náboženství strukturu, povahu a pozadí různých rituálů, idejí a mythologémat (zejména v oblasti věštění). Tatáž témata sledují i jeho přednáškové kursy, které probíhají na různých vysokých školách (nejčastěji na FF UK a FHS UK v Praze).

 

prof. PhDr. Helena Kurzová, DrSc. - professor emeritus

kurz[at]flu.cas.cz  

Její badatelská činnost se soustřeďuje hlavně na interpretaci zlomků předsokratiků. Pořídila vydání zlomků megariků. Drobnějšími příspěvky přispěla k textové kritice a interpretaci některých Platónových dialogů. Pracuje též v oboru obecné a srovnávací jazykovědy, m.j. se zabývá areální lingvistikou Evropy.

 

Bývalí členové

Doc. PhDr. Milan Mráz, CSc.

Mgr. Pavel Hobza, Ph.D.

Mgr. Jaroslav Daneš, Ph.D.

 

10-03-2013 08:29:01