Dr. Phil. Pavel Blažek (1974)

blazek[at]flu.cas.cz

 

Dr. Phil. Mittelalterliche Geschichte: Friedrich-Schiller-Universität Jena (2004)

D.E.A. en médiévistique: Université catholique de Louvain – Louvain-la-Neuve (1997)

B.A. International Historical Studies: University College London (1996)

 

Pavel Blažek je medievista a historik středověkého myšlení. Vystudoval historii a medievistiku v Londýně (University College London), v Pise (Scuola Normale Superiore) a v Lovani (Université Catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve). Doktorské studium absolvoval na Friedrich-Schiller-Universität v Jeně (Dr.Phil. 2004).

Ve Filosofickém ústavu působí od roku 1997 (vyjma let 2001-2004, kdy byl zaměstnán na univerzitě v Jeně). Je zástupcem vedoucího Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení a koordinátorem pod ně spadající badatelské skupiny pro překlady a edice středověkých filosofických a teologických textů (TRANSED).

Předmětem jeho badatelského zájmu je středověká recepce Aristotela, sociální filosofie středověku, dějiny manželství a rodiny ve středověkém myšlení a středověká recepce Bible. V rámci těchto tematických okruhů se dosud zabýval mimo jiné středověkou recepcí aristotelských textů k manželství a rodině, problémem interpretace středověkých aristotelských komentářů, středověkými filosofickými a naučně-teologickými pojednáními o domácnosti, středověkými názory na lichvu a zdaňování Židů, celibátem a panenstvím ve středověké morální filosofii, západním vnímáním a kritikou islámských manželství a středověkou exegezí kajících žalmů.

Důležité těžiště jeho vědecké činnosti tvoří edice nevydaných středověkých textů. Vydal komentář k (pseudo?)aristotelskému spisu De inundatione Nili od Bartoloměje z Brugg a vybrané teologické spisy frankfurtského dominikána Jana Strelera.

V současné době dokončuje kritickou edici komentáře Bartoloměje z Brugg k pseudoaristotelským Ekonomikám a pracuje na nové monografii o středověkých teologických a filosofických diskusích o polygamii. Krom toho se podílí na projektu kritického vydání prvních dvou redakcí komentáře k Sentencím Duranda de Sancto Porciano realizovaném na Thomas-Institut při univerzitě v Kolíně nad Rýnem. V rámci tohoto projektu připravuje edici traktátu o manželství v Durandově komentáři.

Pavel Blažek získal řadu stipendií a absolvoval badatelské pobyty na renomovaných zahraničních univerzitách (Londýn: Warburg Institute, Mnichov: Grabmann Institut, Drážďany: FOVOG, Erfurt: Bibliotheca Amploniana, Cambridge: CRASSH/Clare Hall, Berlin: Dahlem Humanities Center, Paříž: IRHT, Kolín n. R.: Thomas-Institut a další). V letech 2005-2011 byl sekretářem Internationale Gesellschaft für Theologische Mediävistik. Je členem přípravného výboru každoročně pořádaného International Medieval Congress v Leedsu.

 

Ocenění

Cena Akademie věd ČR pro mladé vědecké pracovníky (2008)

Cena Oto Mádra (2008)

Prémie Otto Wichterleho Akademie věd ČR (2007)

Cena časopisu „21. století" (2007)

 

Publikační činnost

Monografie

Pavel Blažek: Die mittelalterliche Rezeption der aristotelischen Philosophie der Ehe. Von Robert Grosseteste bis Bartholomäus von Brügge (1246/7–1309) , Leiden–Boston: Brill Academic Publishers 2007 (Studies in Medieval and Reformation Traditions. History, Culture, Religion, Ideas 117), 442 str.

 

Edice a překlady

Pavel Blažek: Due commenti di Johannes Streler OP († 1459) alle Sentenze di Pietro Lombardo. Edizione dei prologhi e tabula quaestionum , in: Angelicum 91 (2014), 669-726

Pavel Blažek: Les leçons inachevées de Jean Streler OP († 1459) sur les psaumes de la pénitence. Édition du texte , in: Revue Mabillon 23/84 (2012), 163-193

Pavel Blažek: Tři dopisy Tomáše Akvinského, Praha: Krystal 2011, 110 str. [=český překlad Tomášových spisů Epistula ad Ducissam Brabantiae, De emptione et venditione ad tempus and De iudiciis astrorum s komentářem]

Pavel Blažek:Il commento di Bartolomeo di Bruges al De inundatione Nili. Edizione del testo, in: Medioevo. Rivista di storia della filosofia medievale 33 (2008), 221-264

 

Články

Pavel Blažek: Dopis brabantské vévodkyni Tomáše Akvinského a jeho recepce v Knížkách šesterých o obecných věcech křesťanských Tomáše ze Štítného, in: Studia mediaevalia bohemica 8 (2016), 247-258

Pavel Blažek: Zhovadilé způsoby. Islámská manželství očima středověkých západních cestovatelů, in: Manželství v pozdním středověku: rituály a obyčeje, Paweł Kras / Martin Nodl (edd.), Praha: Filosofia 2014, 259-291

Pavel Blažek: Žena očima středověkých kazatelů. Kázání ad mulieres Humberta de Romanis († 1277) , in: Církev, žena a společnost ve středověku. Sv. Anežka Česká a její doba, Petr Polehla / Jan Hojda (edd.), Ústí nad Orlicí: Oftis 2010, 97-120

Pavel Blažek: Bartoloměj z Brugg o relevanci praktické filosofie, in: Aither 2/1 (2010), 181-185

Pavel Blažek: I beni della casa. Temi etico-economici nei trattati medievali d'oeconomica , in: I beni di questo mondo. Teorie etico-economiche nel laboratorio dell'Europa medievale, Roberto Lambertini / Leonardo Sileo (edd.), Porto (Fédération Internationale d'Instituts d'Études médiévales): Brepols 2010 (Textes et Etudes du Moyen Âge 55), 67-96

Pavel Blažek: Jak interpretovat středověké aristotelské komentáře? , in: Aither 1/2 (2009), 214-222

Pavel Blažek: Staří filosofové jako společníci při hledání pravdy, in: Aither 1/1 (2009), 113-116

Pavel Blažek: The virtue of virginity: The Aristotelian challenge, in: Virtue Ethics in the Middle Ages: Commentaries on Aristotle's Nicomachean Ethics, 1200-1500, István P. Bejczy (ed.), Leiden: Brill Academic Publishers 2008, 247-273

Pavel Blažek: Akademická dráha nebo pastorace? Jindřich z Gentu o dilematu intelektuálně založených absolventů teologie , in: Teologické texty 17 (2006), 67-73

Pavel Blažek: Konrad von Megenberg als Aristoteles-Rezipient. Zur Rezeption der aristotelischen Ehelehre in der Yconomica, in: Konrad von Megenberg (1309-1374) und sein Werk. Das Wissen der Zeit, Claudia Märtl / Gisela Drossbach / Martin Kintzinger (edd.): München: C.H. Beck 2006 (Zeitschrift für Bayerische Landesgeschichte, Beiheft 31, Serie B), 317-352

Pavel Blažek: Historia calamitatum aneb manželství filozofa. K dějinám jednoho námětu v antické a středověké filozofické literatuře, in: Evropa a Čechy na konci středověku, Eva Doležalová / Robert Novotný / Pavel Soukup (edd.), Praha: Filosofia 2004, 351-367

Pavel Blažek: Das Florilegium als Textinterpretation. Zur Rezeption der pseudo-aristotelischen Oeconomica in den Auctoritates Aristotelis, in: Geist, Gesellschaft, Kirche im 13.-16. Jahrhundert, František Šmahel (ed.), Praha: Filosofia 1999 (Colloquia mediaevalia Pragensia 1), 23-37

 

Hesla v encyklopediích

Pavel Blažek: Bartholomew of Bruges (1286?-1356), in: Encyclopedia of Renaissance Philosophy, Marco Sgarbi (ed), Heidelberg et al.: Springer, http://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007/978-3-319-02848-4_24-1

Pavel Blažek: Divorce. Greek and Latin Patristics, and Orthodox Churches, in: Encyclopedia of the Bible and its Reception, vol. 6: Dabbesheth – Dreams and Dream Interpretation, Berlin: De Gruyter 2013, 1006-1008

 

Recenze

Pavel Blažek: Constant Mews / John Crossley (edd.), Communities of Learning, Networks and the Shaping of Intellectual Identity in Europe, 1100-1500, Turnhout: Brepols 2011 , in: Studia Mediaevalia Bohemica 5 (2013), 137-138

Pavel Blažek : Jack P. Cunningham (ed.), Robert Grosseteste. His Thought and its Impact, Toronto 2012 , in: Sehepunkte. Rezensionsjournal für die Geschichtswissenschaften [ http://www.sehepunkte.de/2014/02/22041.html ]

Pavel Blažek: Sara McDougall, Bigamy and Christian Identity in Late Medieval Champagne, Philadelphia: University of Pennsylvania Press 2012 , in: Sehepunkte. Rezensionsjournal für die Geschichtswissenschaften 13 (2013) [ http://www.sehepunkte.de/2013/12/21962.html ]

Pavel Blažek: Kim Siebenhüner, Bigamie und Inquisition in Italien 1600-1750, Paderborn-München-Wien-Zürich 2006, in: Český časopis historický 106,1 (2008), 184-186

Pavel Blažek: Pavel Floss, Architekti křesťanského středověkého vědení, Praha 2004 , in: Filosofický časopis 54 (2007), 945-947

Pavel Blažek: Evelyn Edson, Emilie Savage-Smith, Anna-Dorothee von den Brincken, Der mittelalterliche Kosmos. Karten der christlichen und islamischen Welt, Darmstadt 2005 , in: Teologické Texty 18 (2007), 163-165

Pavel Blažek: Archa verbi 1 (2004). Yearbook for the Study of Medieval Theology, in: Český časopis historický 104 (2006), 157-158

Pavel Blažek: Marcin Bukała, Zagadnienia ekonomiczne w nauczaniu wrocławskiej szkoły dominikańskiej w późnym średniowieczu, Wrocław 2004 , in: Český časopis historický 104 (2006), 957-958

Pavel Blažek: Karl Ubl, Engelbert von Admont. Ein gelehrter im Spannungsfeld von Aristotelismus und christlicher Überlieferung, München 2000 , in: Český časopis historický 99 (2001), 876-877

Pavel Blažek: Sabine Föllinger, Differenz und Gleichheit. Das Geschlechterverhältnis in der Sicht griechischer Philosophen des 4. bis 1. Jahrhunderts v. Chr., Stuttgart 1996, in: Filosofický časopis 48 (2001), 1052-1055

Pavel Blažek: Kurt Ruh, Initiation à Maître Eckhart. Théologien, prédicateur, mystique, Fribourg – Paris 1997, in: Scriptorium 53 (1999), 105-106

Pavel Blažek: Gisela Drossbach, Die „Yconomica" des Konrad von Megenberg. Das „Haus" als Norm für politische und soziale Strukturen, Köln – Weimar - Wien 1997 , in: Český časopis historický 97 (1999), 852-853

Pavel Blažek, Der Erste Kreuzzug 1096 und seine Folgen. Die Verfolgung der Juden im Rheinland. Hg. v. der Evangelischen Kirche im Rheinland, Düsseldorf 1996 , in: Geschichte in Köln. Zeitschrift für Stadt- und Regionalgeschichte 43 (1998), 140-142

 

Zprávy z konferencí

Pavel Blažek, Pseudo-Aristotelian texts in Medieval Thought, Mezinárodní konference (Cluj-Napoca, 28.-30. září 2016), in: Reflexe 51 (2016), 201-206

Pavel Blažek, Marriage Symbolism. Cognition and Society (Řím, 19-21. května 2016), in: Filosofický časopis 5 (2016), s. 807-811

Pavel Blažek, Tagungsbericht „Marriage Symbolism. Cognition and Society (Rom, 19.05.2016 – 21.05.2016)“, in: H-Soz-Kult: http://www.hsozkult.de/conferencereport/id/tagungsberichte-6670

Pavel Blažek: Conference report "Sacramentum magnum: The Sacrament of Marriage in the Middle Ages – Le sacrement du mariage au moyen âge – Das Ehesakrament im Mittelalter" , in: Bulletin de philosophie médiévale 54 (2012), 439-447

Pavel Blažek: Tagungsbericht „Sacramentum magnum: The Sacrament of Marriage in the Middle Ages – Le sacrement du mariage au moyen âge – Das Ehesakrament im Mittelalter". 14.06.2012 – 16.06.2012, Praha, in: H-Soz-u-Kult: http://www.hsozkult.de/conferencereport/id/tagungsberichte-4533

Pavel Blažek: Universality of Reason - Plurality of Philosophies in the Middle Ages, XII. International Congress of Medieval Philosophy , Palermo, 16. – 22.9.2007, in: Studia Neoaristotelica 4 (2007), 213-215

Pavel Blažek: Kulturkontakte und Rezeptionsvorgänge in der Theologie des 12. und 13. Jahrhunderts, Jahrestagung der Internationalen Gesellschaft für Theologische Mediävistik, Weingarten 28.4 – 1.5.2005 , in: Studia neoaristotelica 2 (2005), 155-156

 

Další publikace

Pavel Blažek: In memoriam Prof. Dr. Riccardo Quinto (1961-2014), in: Archa Verbi 11 (2014), 199-201

 

Přednášky na konferencích

Pavel Blažek, Studying Aristotle in mid-fifteenth century Prague: Alexander of Trebovia’s collection of Aristotle commentaries (1449) , předneseno na konferenci "Studying the Arts in Medieval Bohemia: Production, Reception and Transmission of Knowledge at the Arts Faculty of Prague University in the Middle Ages" (Praha, Česká republika, 8. – 9. 12. 1216)

Pavel Blažek, Bartholomew of Bruges as Commentator of Pseudo-Aristotle, předneseno na konferenci "Pseudo-Arisotelian texts in Medieval Thought" (Cluj-Napoca, Rumunsko 28.-30. 9. 2016)

Pavel Blažek, Die Falsche geheiratet? Das Problem des Irrtums bei der Eheschließung in der spätmittelalterlichen Theologie und Kanonistik , předneseno na konferenci "Irrtum – error – erreur. 40. Kölner Mediävistentagung" (Kolín n. R., Německo, 12. – 16. 5 2016)

Pavel Blažek, Husband and Wife as sun and moon. Medieval Moral Uses of a Biblical Metaphor , předneseno na "konferenci Marriage symbolism. Cognition and Society" (Řím, Itálie, 19.-21. 5. 2016)

Pavel Blažek, Reflecting (on) Religious and Cultural difference. Christian Jerusalem Pilgrims on Muslim Marriage and Divorce Practices , předneseno na "International Medieval Congress" (Leeds, United Kingdom, 6. 7. – 9. 7. 2015)

Pavel Blažek, Dangerous and Bold: Durandus of Saint-Pourçain on Polygamy, předneseno na "International Medieval Congress (Leeds, United Kingdom, 1. 7. – 4. 7. 2013)

Pavel Blažek, Why Seven? Meanings of the Seven Penitential Psalms in Medieval Bible Exegesis , předneseno na "International Medieval Congress" (Leeds, United Kingdom, 9. 7. – 12. 7. 2012)

Pavel Blažek, Matrimonium non est sacramentum stricte et proprie dictum: Durandus of Saint-Pourçain on the Sacrament of Marriage , předneseno na konferenci "Sacramentum magnum: The Sacrament of Marriage in the Middle Ages – Le sacrement du mariage au moyen âge – Das Ehesakrament im Mittelalter" (Praha, Česká republika, 14. 7. – 16. 6. 2012) [přepracovaná verze stejnojmenné přednášky přednesené na konferenci v Kolíně]

Pavel Blažek, Matrimonium non est sacramentum stricte et proprie dictum: Durandus of Saint-Pourçain on the Sacrament of Marriage , předneseno na konferenci "Durandus and his Sentences Commentary: Historical, Philosophical, and Theological Issues" (Köln, Deutschland, 7. 7. – 9. 7. 2012)

Pavel Blažek, Qur'anic polygamy and concubinage in medieval Christian anti-islamic polemics , předneseno na konferenci "Medieval Islamic Marriage" (Cambridge, United Kingdom, 18. 5. 2012)

Pavel Blažek, Les mariages musulmans vus par les voyageurs occidentaux dans l'Égypte médiéval , předneseno na konferenci "Repenser l'histoire de la famille dans l'Islam médiéval" (Montpéllier, France, 3. 5. – 4. 5. 2012) [přepracovaná a rozšířená verze přednášky přednesené 2010 v Leedsu]

Pavel Blažek, Liber Aristotelis de inundatione Nili a otázka záplav Nilu v antické přírodní filosofii , předneseno na konferenci "Filosofie přírody mezi aristotelismem a darwinismem" (Olomouc, Česká republika, 2. 12. 2011)

Pavel Blažek: Why does the Nile flood? The medieval reception of the De inundatione Nili , předneseno na konferenci "The Nile in Medieval Thought" (London, United Kingdom, 27. 5. 2011) [přepracovaná a rozšířená verze přednášky přednesené 2008 v Leedsu]

Pavel Blažek, The wives of the Saracens. Medieval perceptions of Islamic Polygamy , předneseno na "International Medieval Congress" (Leeds, United Kingdom, 12. 7. – 15. 7. 2010)

Pavel Blažek, Žena očima středověkých kazatelů. Kázání ad mulieres Humberta de Romanis († 1277) , předneseno na konferenci "Církev, žena a společnost ve středověku. Svatá Anežka Česká a její doba" (Hradec Králové, Česká republika, 11. 11. 2009)

Pavel Blažek, Why does the Nile flood? Bartholomew of Bruges' Commentary on the De inundatione Nili, předneseno na "International Medieval Congress" (Leeds, United Kingdom, 7. 7. – 10. 7. 2008)

Pavel Blažek: Saint Augustin, Cassiodore et la tradition médiévale des sept psaumes de la pénitence, předneseno na konferenci "Réceptions de Pères et de leurs écrits au Moyen Âge. Le devenir de la tradition ecclésiale" (Paris, France, 11. 6. – 14. 6. 2008)

Pavel Blažek: Padrona di casa, moglie, madre: La donna nei commenti medievali agli Economici , předneseno na konferenci "Universality of Reason - Plurality of Philosophies in the Middle Ages" (Palermo, Italia, 16. 9. – 22. 9. 2007)

Pavel Blažek, The virtue of virginity: The Aristotelian challenge, předneseno na konferenci "Virtue Ethics in the Middle Ages: Commentaries on Aristotle's Nicomachean Ethics, 1200-1500" (Nijmegen, Nederland, 25. 1. – 27. 1. 2006)

 

Grantové projekty

Filosofie a teologie Tomáše Akvinského, GA AV ČR, 2009-2010 (člen týmu)

Manželství, rodina a domácnost ve středověké filosofii: Studie a edice komentáře Bartoloměje z Brugg k pseudo-aristotelským Ekonomikám, GAČR, 2011-2012 (řešitel)

 

Badatelská stipendia

EURIAS fellowship (Cambridge)

Alexander von Humboldt-Stiftung: Forschungsstipendium (München/Dresden)

Amplonius-Stipendium (Erfurt)

Andrew-Mellon-Fellowship (London)

KAAD-Forschungsstipendium (München, Köln)

Heinrich-Hertz-Stiftung: Forschungsstipendium (Köln)

Deutsche Forschungsgemeinschaft: Forschungsstipendium (Jena)

Fritz-Thyssen-Stiftung: Forschungsstipendium (Praha)

Thüringer Landesstipendium (Jena)

Stipendium „Research in Paris" (Paris)

 

Zahraniční pobyty

Thomas-Institut, Universität zu Köln, od září 2013

Insitut de recherche et d'histoire des textes, CNRS, Paris, únor 2013 – červenec 2013

Dahlem Humanities Center, FU Berlin, červenec 2012 – prosinec 2012

CRASSH, University of Cambridge, říjen 2011 – červen 2012

Bibliotheca Amploniana, Universität Erfurt, červenec – září 2011

Warburg Institute, University of London, duben – červen 2011, září – říjen 2007

FOVOG, Technische Universität Dresden, březen 2010 – březen 2011

Ludwig-Maximilians-Universität, München, březen 2009 – únor 2010 (Lehrstuhl Prof. Aris)

Grabmann-Institut, Ludwig-Maximilians-Universität, München, duben – září 2008

 

Vědecko-organizační aktivity

Organizace konferencí a kolokvií

International Medieval Congress (Leeds): člen organizačního výboru kongresu (od r. 2010)

Organizátor workshopu Medieval Islamic Marriage, Cambridge, 18. 5. 2012

Organizátor mezinárodní konference Flú a IGTM Sacramentum magnum: The Sacrament of Marriage in the Middle Ages – Le sacrement du mariage au moyen âge – Das Ehesakrament im Mittelalter, Praha, 14. – 16. 6. 2012

Spoluorganizátor řady kolokvií našeho oddělení: Proč se zabývat antickou a středověkou filosofií (20. 4. 2007); Jak psát o starší filosofii (26. 6. 2008); Filosof jako zoon politikon?

Role filosofie a filosofů v předmoderních společnostech (7. 5. 2010); Dies bibliographicus I (4. 2. 2011); Ta meta ta fysika: Historické podoby a aktuální výzvy metafyziky (13. 5. 2011); Dies bibliographicus II (6. 1. 2012); Bůh ve filosofické tradici (20. 4. 2012)

Organizátor česko-německého workshopu Ordensgeschichte des Mittelalters – Řádové dějiny středověku, Drážďany, 15. – 16. 11. 2010

Organizátor mezinárodního cyklu přednášek Formy recepce Aristotela: Literární druhy a jejich úloha při přijímání a šíření Aristotelova myšlení v pozdním středověku, Praha, podzim 1998 – jaro 1999

 

Činnost v rámci vědeckých společností, nadací a institučních rad

Rada pro popularizace Flú AV ČR: člen rady (od r. 2012)

Internationale Gesellschaft für theologische Mediävistik (IGTM): sekretář společnosti (2005-2011)

Societas artistarum (člen od r. 2012)

Katholischer Akademischer Ausländer-Dienst (KAAD): sekretář českého partnerského grémia nadace (od r. 2009)

Teologická fakulta Jihočeské univerzity: člen vědecké rady (2005-2007)

 

Členství v redakčních radách odborných periodik

Nakladatelství Jihočeské univerzity EPISTEME (od r. 2013)

Studia Antyczne i Mediewistyczne (od r. 2012)

Studia Mediaevalia Bohemica: činnost jako člen redakční rady (od r. 2010)

Aither. Časopis pro studium řecké a latinské filosofické tradice: člen redakční rady (od r. 2009)

Archa Verbi. Yearbook for the Study of Medieval Theology: člen vydavatelského grémia (2005-2011)

Studia Neoaristotelica: člen redakční rady (2006-2010)

 

Členství

Internationale Gesellschaft für theologische Mediävistik (IGTM)

Société Internationale pour l'Étude de la Philosophie Médiévale (SIEPM)

Sdružení fellows Centra medievistických studií

Association pour la recherche et la publication d'études sur la faculté des arts – Societas artistarum

 

Ostatní

Pavel Blažek v rámci oddělení zastupuje dlouhodobý projekt Union académique internationale „Corpus philosophorum Medii Aevi – Aristoteles Latinus". Jedná se o kooperační projekt s polskou akademií věd (PAN), jehož cílem je vydávání středověkých aristotelských komentářů a vytvoření souborného repertoria pražských středověkých aristotelik.

01-03-2013 17:29:02