Mgr. Kryštof Boháček, PhD. (1974)

krystof.bohacek[at]gmail.com

Vzdělání

Ph.D., ÚFaR, FF UK, 2009

Mgr., ÚFaR, FF UK, 2000

Současná a minulá zaměstnání a činnost

Od 2002 dodnes badatel Filosofického Ústavu AV ČR, Oddělení pro dějiny starší české a evropské filosofie.  2009 obhájena dissertace Platónův purpurový stín aneb Dvouhlavý plavec na ponorné řece. Školitel doc. Špinka, oponenti prof. Kurzová, dr. Fischerová. Téma: Platón a Gorgiás, rétorická filosofie, platónská studia.

Oblast výzkumu: filosofické a klasicko-filologické směry bádání o antickém starověku, řečtí myslitelé  6. a zejména pak 5. a 4. století př.n.l. První rovina zájmu: Platón a klasická attická filosofie - sofisté, Sókratés a Sókratici, attická tragédie. Druhá rovina zájmu: Aristotelés. Hlavní specializace: rétorika jakožto filosofická pozice, v historické i systematické perspektivě: Gorgiás, Ísokratés a jeho škola, aristotelská rétorika, neorétorika, neosofistika a další alternativní konceptuální schémata. Související zájmy – předsókratovští myslitelé západní (dórské) větve: naučná lyrika - Simónidés a Pindaros, dialektika elejské školy – Parmenidés a Zénón, magicko-přírodovědná tradice – Empedoklés, dále Homér a Hésiodos.

Od 2002 dodnes přednáší na kfi FF ZČU Plzeň antickou filosofii a evropské intelektuální i kulturní tradice. Založil Plzeňský platónský kroužek, v jeho rámci uspořádal 8 ročníků platónských konferencí.

Od 2005 dodnes přednáší na kpol MUP Praha zejména interpretaci odborných textů, evropské tradice.

Od 2009 dodnes šéfredaktor elektronického časopisu FlÚ AV ČR Aithér. Časopis pro studium řecké a latinské filosofické tradice.  http://www.aither.cz

Od 1997 dodnes Zakládající člen České platónské společnosti, člen její revizní komise. http://www.platonskaspolecnost.cz

Od 2012 zakladatel a předseda České společnosti pro studium Aristotela a jeho myšlenkového odkazu, os.

Publikační činnost

Monografie

Boháček, K., Proč Gorgiás mluví. Úvod do filosofie nebytí. [Why Gorgias speaks. An introduction to the philosophy of not being.], Praha: Filosofia, 2004. 301 s. ISBN 80-7007-202-4

Kapitoly v monografiích

Boháček, K., „Between Socrates and Stranger: How Dialogic Are Plato's Dialogues?", in: Freise, M. (ed.), Inspired by Bakhtin: Dialogic Methods in the Humanities. Brighton, MA: Academic Studies Press, 2018 -, s. 7-24. Studies in comparative literature and intellectual history. ISBN 978-1-61811-738-0

Boháček, K., „Sókratés a smrt." [Socrates and death.], in: Jinek, J. (ed.),Platónova Obrana Sókrata. Praha: OIKOYMENH, 2016, s. 130-148. Mathésis, 11. ISBN 978-80-7298-228-8

Boháček, K., „Der echte Freund im Phaidon.", in: Jinek, J. & Konrádová, V. (eds.), For friends, all is shared: friendship and politics in ancient Greek political thought. Praha: Oikoymenh, 2016, s. 74-86. Mathésis, 12. ISBN 978-80-7298-239-4; ISBN 978-80-7414-942-9

Boháček, K., „Platónovy homérovské dialogy." [Plato's Homeric Dialogues.], in: Wollner, U. & Cepko, J. (eds.), Reflexia Homéra v antickej filozofii. Banská Bystrica: Vydavateľstvo UMB - Belianum, 2014, s. 36-67. ISBN 978-80-557-0767-9

Boháček, K., „Diatribé a sofia." [Diatribe and sophia.], in: Jinek, J. (ed.), Platónův dialog Ión. Praha: Oikoymenh, 2014, s. 28-47. ISBN 978-80-7298-161-8

Boháček, K., „Metoda formální analýzy a její využití při řešení otázek pravosti a hlavního tématu dialogu." [On the Method of Formal Analysis and its Applications in Questions of the Authenticity and the Main Topics of the Dialogue.], in: Havlíček, A. & Jinek, J. (eds.), Platónův dialog Hippias Větší. Praha: OIKOYMENH, 2012 , s. 11-26. ISBN 978-80-7298-475-6

Boháček, K., „Záhadná filopoesie." [The mysterious philopoetry.], in: Vrabec, M. (ed.), Filosofické reflexe umění. Praha: Togga, 2010 , s. 23-40. ISBN 978-80-87258-42-2

Boháček, K., „O pravosti dialogu." [On the Authenticity of the Dialogue.], in: Havlíček, A. & Jinek, J. (eds.), Platónův dialog Alkibiadés. Praha: OIKOYMENH, 2009, s. 9-25. ISBN 978-80-7298-426-8

Boháček, K., „Proč barbary hlava nebolí. Ke struktuře raných dialogů a smyslu aporií v dialogu Charmidés." [Why Barbarians don't have Headaches. The structure of early dialogues and the sense of the apories in Charmides.], in: Havlíček, A. (ed.), Platónův dialog Charmidés. Praha: OIKOYMENH, 2008, s. 7-34. ISBN 978-80-7298-258-5.

Boháček, K., „Pře-dávání jako neformální smysl univerzit." [Hand-over as an informal essence of university.], in: Demjančuk, N.; Stark, S.; Demjančuková, D. (eds.), Univerzita tradiční a netradiční ve výuce. Plzeň: Aleš Čeněk, 2005, s. 58-64. ISBN 80-86898-60-1

Boháček, K., „Hektór a Odysseus v dialogu Hippias Minor." [Hector and Odysseus in the Hippias Minor.], in: Havlíček, A. (ed.), Platónův dialog Hippias Menší. Praha: OIKOYMENH, 2006, s. 34-52. ISBN 80-7298-145-5.

Články, recenze, překlady

Boháček, K., „Aristotelova reflexe tragického konceptu příčiny." [Aristotle's Reflection on the Tragic Concept of Cause.], in: Aithér. Roč. 8, č. 15 (2016), s. 72-83. ISSN 1803-7860

Boháček, K., „Tragikomický Euthyfrón: frustrace, vertikála, Homér." [The tragicomical Euthyphro: frustration, vertical reading, Homer.], in: Aithér. Roč. 7, č. 14 (2015), s. 34-55. ISSN 1803-7860

Boháček, K., „Fronésis a svobodné rozhodnutí." [Phronesis and free decision.], in: Filozofia. Roč. 71, č. 5 (2016), s. 389-400. ISSN 0046-385X

Boháček, K., „Přítel Aristotelés." [Aristotle, the Friend.], in: Aithér. Roč. 7, č. 13 (2015), s. 34-45. ISSN 1803-7860

Boháček, K., „Aristotelés a Nová rétorika." [Aristotle and the New Rhetoric.], in: Aithér. Roč. 6, č. 11 (2014), s. 100-113. ISSN 1803-7860

Boháček, K., „Fysis v rétorice." [Physis in Rhetoric.], in: Aithér. Roč. 5, č. 10 (2013), s. 7-31. ISSN 1803-7860

Boháček, K., „Between Truth and Beauty. Symposium 194e – 201c.", in: Aithér. Roč. 2, International Issue 1 (2010), s. 173-195. ISSN 1803-7860

Boháček, K., „Magnetická konference na hraně šílenství a vypočítavosti: platónské Múzy opět inspirují!" [A Magnetic Conference on the Boundary of Madness and Calculation: The Platonic Muses Inspire once again.], in: Filosofický časopis. Roč. 61, č. 2 (2013), s. 307-313. ISSN 0015-1831

Boháček, K., „Epitafios Logos: Milan Mráz." [Funeral speech: Milan Mráz.], in:Filosofický časopis. Roč. 59, č. 1 (2011), s. 136-138. ISSN 0015-1831

Boháček, K., „Mezi nejsoucím sofistou a nepřítomným filosofem: zrádnými víry Platónova Politika."
[Between the Non-existent Sophist and the Non-present Philosopher: The Treacherous Vortices of Plato's " Statesman".], in: Filosofický časopis. Roč. 59, č. 6 (2011), s. 946-956. ISSN 0015-1831

Boháček, K., „Vzpomínka na Milana Mráze. Rozhovor s Vilémem Heroldem." [Looking over the Heritage of Milan Mráz: Interview with Vilém Herold.], in: Aithér. Roč. 3, č. 5 (2011), s. 331-341. ISSN 1803-7860

Boháček, K., „TI ESTI "Metaphysik"." [What is "Metaphysic".], in: Aithér. Roč. 3, č. 5 (2011), s. 237-248. ISSN 1803-7860

Boháček, K., „Nelogický dialogos mnoha elejských cizinců: Zatrolená dynamis!" [The Unlogical Dialogue of a Host of Eleatic Strangers: Damned Dynamis!], in: Filosofický časopis. Roč. 58, č. 1 (2010), s. 132-141. ISSN 0015-1831

Boháček, K., „Krása mezi neviditelným řádem a panujícím nepořádem: Líbivý nevkus velkého Hipii."
[Beauty between the Invisible Order and the Ruling Disorder: the Attractive Tastelessness of the Hippias Major.], in: Filosofický časopis. Roč. 58, č. 6 (2010), s. 956-963. ISSN 0015-1831

Boháček, K., „Rozhovor s Pavlem Baranem: Pokud nic nevysoutěžíme je to naše chyba. Společnosti musíme vracet, co jí patří." [Interview with Pavel Baran: If we Gain Nothing from the Competition, it's our Fault. We must Give back the Society, what Belongs to it.], in: Aithér. Roč. 1, č. 2 (2009), s. 15-35. ISSN 1803-7860

Boháček, K., „Hledání intuitivní ženské chytrosti v jádru tradic antického modelu výchovy. [Searching for Intuitive Female Cleverness in the Heart of Traditional Ancient Education Model.][rew. Hawhee, D.: Bodily Arts: Rhetoric and Athletics in Ancient Greece, Austin, 2004]., in: Aithér. Roč. 1, č. 2 (2009), s. 237-239. ISSN 1803-7860

Boháček, K., „Politiké Areté: Střeček nebo občanský cvičitel." [Politic virtue: Botfly or Civil Trainer.], in: Aithér. Roč. 2, č. 3 (2010), s. 152-163. ISSN 1803-7860

Boháček, K., „Psaní dějin filosofie jako (filosofický) po-čin." [Writing the History of Philosohy as a (philosophical) Act.], Aithér. Roč. 1, č. 2 (2009), s. 166-174. ISSN 1803-7860

Boháček, K., „Ísokratova praktická filosofie a její závislost na Gorgiovi z Leontín." [Practical Philosophy of Isocrates and its Dependence on Gorgias of Leontin.], in: Aithér. Roč. 1, č. 2 (2009), s. 79-107. ISSN 1803-7860

Boháček, K., „Roztříštěná realita heterogenních idejí: znepokojivá upřímnost Platónova." [The fragmented reality of heterogenous ideas: Plato's disturbing candour.][rew. Thein, K.: Vynález Věcí], in: Filosofický časopis. Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. Roč. 57, č. 4 (2009), s. 599-605. ISSN 0015-1831

Boháček, K., „Mnohost hlasů Platónovy rétoriky: jedna řeč pro filosofii i sofistiku." [Plurality of Voices in Plato's Rhetoric: One and the Same Speech for Philosophy and Sophistry.][rew. McCoy, M.: Plato on the Rhetoric of Philosophers and Sophists, New York], in: Aithér. Roč. 1, č. 1 (2009), s. 119-121. ISSN 1803-7860

Boháček, K., „Ušlechtilá žeň nejvyšších okurek pražských." [The refined harvest of the summer philosophical season in Prague.], in: Filosofický časopis. Roč. 57, č. 5 (2009), s. 796-798. ISSN 0015-1831

Boháček, K., „Gorgiás 447a-448e aneb Opožděný prolog." [Gorgias 447a-448e or Delayed Prologue.], in: Aithér. Roč. 1, č. 1 (2009), s. 23-41. ISSN 1803-7860

Boháček, K., „Karel Thein mezi Platónem a Aristotelem: Pluralita podrobená Sókratovu elenchu. [Karel Thein between Plato and Aristotle: The plurality subjected to Socrates´ elenchos], in:Filosofický časopis. Roč. 57, č. 4 (2009), s. 632-635. ISSN 0015-1831

Boháček, K., „Zdeněk Kratochvíl: Délský potápěč k Hérakleitově řeči." [Zdeněk Kratochvíl: Delian Diver for Heraclitus Speech.][rew. Kratochvíl, Z.: Délský potápěč k Hérakleitově řeči], in: Reflexe : Filosofický časopis. Roč. 35, č. 2 (2008), s. 96-105. ISSN 0862-6901

Boháček, K., „Bruce McComiskey: Gorgias and the New Sophistic Rhetoric." [Review:Bruce McComiskey: Gorgias and the New Sophistic Rhetoric.], in: Filosofický časopis. Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. Roč. 56, č. 4 (2008), s. 621-629. ISSN 0015-1831

Boháček, K., „Hodokvas platonické lásky aneb kterak moudře končívají hostiny olomoucké." [A Banquet of a Platonic Lover or The Wise Ends of Symposiums in Olomouc.], in: Filosofický časopis. Roč. 56, č. 1 (2008), s. 148-150. ISSN 0015-1831

Boháček, K., „Podzimní filosofické bakchanálie: mýtický hédonismus?" [The Autumn of a Philosophical Bacchanalia: Mythical Hedonism?], in: Filosofický časopis. Roč. 49, č. 6 (2001), s. 1057-1060. ISSN 0015-1831

Boháček, K., „Platónův "dvojitý agent" aneb jak podvodník podvodníka podvedl." [Plato's "Double Agent" or How a Cheat Cheats a Cheat.], in: Filosofický časopis. Roč. 55, č. 6 (2007), s. 945-956. ISSN 0015-1831

Boháček, K., „Janáček's gorgianische Leistung: Eine erfolgreiche Forschung, die vom Erfolg nicht gekrönt wurde.", in: Acta Universitatis Carolinae. Philologica.. Roč. 21, č. 1 (2006), s. 13-28. ISSN 0567-8269

Boháček, K., „Čarodějův učeň." [The sorcerer's apprentice.], in: Filosofický časopis. Roč. 54, č. 6 (2006), s. 957-963. ISSN 0015-1831

Boháček, K., „Sofistés, homo protagorensis." [The sophist, homo protagorensis.], in: Filosofický časopis. Roč. 54, č. 3 (2006), s. 411-434. ISSN 0015-1831
(Překlad / Translation)
Boháček, K., trans., [Gigon, O.: Gorgias über das Nichtsein. In: Studien zur antiken Philosophie. Berlin, Walter de Gruter 1972, s. 62-97.], in: Filosofický časopis. Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. Roč. 52, č. 6 (2004), s. 937-965. ISSN 0015-1831

Boháček, K., „Statický a dynamický model výchovy v antice." [Static and Dynamic Model of Education in Clasical Times.], in: Výchova a tradice evropského myšlení. Plzeň: Aleš Čeněk, 2003 (eds. Demjančuk, N. & Demjančuková, D. & Stark, D.), s. 61-74. ISBN 80-86473-49-X.

Boháček, K., „Filosofie mezi universitou a univerzalitou." [Philosophy between University and Universality.], in: Univerzita v novém mileniu. Plzeň: Aleš Čeněk, 2004 (ed. Demjančuk, N.), s. 109-121. ISBN 80-86473-62-7.

Boháček, K., „Olof Gigon o existenci smyslu neexistujícího spisu o nebytí." [Olof Gigon on the Existence of the Sense of Non-Existant Text „on Non-Being".], in: Filosofický časopis. Roč. 52, č. 6 (2004), s. 925-935. ISSN 0015-1831

Boháček, K., „Krvavé stopy nepřítomné duše." [The bloody traces of an absent spirit.], in: Filosofický časopis. Roč. 53, č. 1 (2005), s. 151-156. ISSN 0015-1831

Boháček, K., „Platónův hadí jazyk: uhrančivá jednota mnohých selhání." [Plato's snake tongue: The bewitching unity of multiple failures.], in: Filosofický časopis. Roč. 51, č. 6 (2003), s. 1056-1061. ISSN 0015-1831

Boháček, K., „Dostaveníčko s Malým velkým Hippiou." [Randezvous with the great Lesser Hippias.], in:
Filosofický časopis. Roč. 50, č. 6 (2002), s. 1056-1059. ISSN 0015-1831

Boháček, K., „Úvahy o plavovlasé duši." [Reflections on a Fair-haired Spirit.], in: Filosofický časopis. Roč. 48, č. 6 (2000), s. 1058-1061. ISSN 0015-1831

Pořádání konferencí 

Metafysika. [Metaphysics.] [Praha, 01.02.2018-02.02.2018]

Aristotle and Aristotelianism. [with P. Hobza, Olomouc, 12.10.2017-13.10.2017]

Aristotelés a jeho dědictví. [Aristotle and his legacy.] [Olomouc, 09.12.2016]

Aristotelés a příčiny. [Aristotle and cause.] [Praha, 06.05.2016]

Aristotelés a tradice. [Aristotle and Tradition.][Praha, 12.06.2015]

Aristotelés dnes. [Aristotle today.][Praha, 16.05.2014-16.05.2014]

Účast na konferencích

Název události: seminář Výzkumného centra pro teorii a dějiny vědy

Místo a termín konání: 8. IV. 2013, Plzeň

Název přednášky: Platónská studia a metody interpretace

 

Název události: Reflexia Homéra v antickej filozofii

Místo a termín konání: 22. V. 2013, Banská Bystrica

Název přednášky: Platónovy homérovské dialogy, vyžádaná přednáška

 

Název události: přednáška pro Oddělení starší české a evropské filosofie FlÚ AV ČR

Místo a termín konání: 7. VI. 2013, Praha

Název přednášky: Metoda formální analýzy v platónských studiích

 

Název události: Dobro. Akademická tradice myšlení mezi vědou a filosofií. Osmá platónská minikonference pořádaná ve spolupráci Plzeňského platónského kroužku a ČSSA

Místo a termín konání: 27-28. VI. 2013, Plzeň

Název přednášky: Čtyři příčiny ve Filébovi jako řešení problému gorgiánské FYSIS

 

Název události: Vědění antiky a zrození moderní vědy: překonání nebo inspirace

Místo a termín konání: 17. X. 2013, Plzeň

Název přednášky: Sofisté a emancipace vědních disciplín

 

Název události: Týden vědy a techniky AV ČR 2013

Místo a termín konání: 13. XI. 2013, Praha

Název přednášky: Achilleův štít jako předchůdce astronomických modelů Země,

vyžádaná streamovaná přednáška dostupná na: http://cas.msite.cesnet.cz/CESNET/Viewer/?peid=51ffbc5963dc45bfb1c2c38250178ccb1d

 

Název události: Duše a vědění, konference pořádaná UPOL ve spolupráci s ČSSA

Místo a termín konání: 1. XI. 2013, Olomouc

Název přednášky: LOGOS a paměť v Aristotelově Rétorice

 

Název události: Kosmos. Série vyžádaných přednášek na UPOL

Místo a termín konání: 20. XI. 2013, Olomouc

Název přednášky: Achilleův štít: kosmos a kosmologie

 

Název události: Kosmos. Série vyžádaných přednášek na UPOL

Místo a termín konání: 27. XI. 2013, Olomouc

Název přednášky: Sofisté a „řecký zázrak": Prótagorás otcem Evropy?

 

Název události: Kosmos. Série vyžádaných přednášek na UPOL

Místo a termín konání: 4. XII. 2013, Olomouc

Název přednášky: Tragické myšlení a rétorika jako alternativní pohled na helénskou kulturu

 

Název události: Duše, člověk, morálka: aristotelská a darwinistická tradice

Místo a termín konání: 7.XII. 2012, Olomouc

Název přednášky: Aristotelova fenomenologie slasti

 

Název události: VIII. Platónské symposium ČPS na téma Platónův dialog Ión. Filosofie, rapsódství a řečnictví v klasickém Řecku.

Místo a termín konání: 9-10.XI. 2012

Název přednášky: Diatribé kai sofiá v dialogu Ión

 

Název události: Reflexia Homéra v antickej filozofii

Místo a termín konání: 24.IX. 2012, Banská Bystrica

Název přednášky: Autos ho u Homéra

 

Název události: VII. Platónská minikonference: Logos mezi Platónem a Aristotelem

Místo a termín konání: 26.-27.VI. 2012, Plzeň

Název přednášky: Syllogismos: magická ingredience nebo třetí vzadu?

 

Název události: Bůh ve filosofické tradici

Místo a termín konání: 20.IV.2012

Název přednášky: Bůh v plurálu

 

Název události: Filosofie přírody mezi aristotelismem a darwinismem

Místo a termín konání: 2. XII. 2011, Olomouc

Název přednášky: Fysis v Aristotelově Rétorice

 

Název události: VI. Platónská minikonference: Faidros

Místo a termín konání: 14-15.VI.2011, Plzeň

Název přednášky: Psychologie nebo logopsychika jako nutný konceptuální základ rétoriky

 

Název události: Ta meta ta fysika. Historické podoby a aktuální výzvy metafyziky

Místo a termín konání: 13.V.2011

Název přednášky: Ti esti Metaphysik

 

Název události: Symposion ČPS k Platónovu dialogu Hippias Větší

Místo a termín konání: 12-13.XI.2010

Název přednášky: Příliš mnoho dvojníků v dialogu Hippias Maior

 

Název události: V. platónská minikonference: Od Ústavy k pozdním dialogům

Místo a termín konání: 29.VI. 2010, Plzeň

Název přednášky: Čemu se diví a nediví Sókratés v Parm. I.

 

Název události: Filosof jako zóon politikon

Místo a termín konání: 7.V.2010, Praha

Název přednášky: Politiké areté: střeček nebo občanský cvičitel?

 

Název události: Harmonie a chaos. 3 ročník Evropského festivalu filosofie

Místo a termín konání: 5-7.VI. 2009, Velké Meziříčí

Název přednášky: Erós a harmonie

 

Název události: Filosofické reflexe uměleckého díla

Místo a termín konání: 25.V. 2009, Praha

Název přednášky: Záhadná filopoesie

 

Název události: VI. Platónské symposium v Praze na téma Platónův dialog Alkibiadés I.

Místo a termín konání: 20-21.XI.2008, Praha

Název přednášky: Komu se líbí Alkibiadés? Perspektivy výzkumu na tenkém ledě platónské nepravosti

 

Název události: Jak psát o starší filosofii

Místo a termín konání: 26.VI. 2008, Praha

Název přednášky: Historická rekonstrukce versus racionální konstrukce

 

Grantové projekty

2012    Grantový projekt SVK2-2012-004, ZČU

Název: Šestá platónská minikonference

Řešitel:           Jiří Stránský

Spoluřešitel:   Kryštof Boháček, Karolína Jirušková, Lada Hanzelínová

2012 Grantový projekt OPVK (CZ.1.07/2.3.00/20.0138), European Social Fund, MŠMT

Název: Výzkumné centrum pro teorii a dějiny vědy

Řešitel:           Radim Kočandrle

Kryštof Boháček - posice v týmu: Odborný zaměstnanec projektu – člen týmu

2012 PODÁN

GAČR 13-37869P

Název: Formální analýza Platónových dialogů

Navrhovatel: Kryštof Boháček

2012 PODÁN

GAČR 13-26854S

Název: Aristotelés a věda

Navrhovatel: Pavel Hobza

Spolunavrhovatel: Kryštof Boháček, Jaroslav Daneš, Martin Zielina, Jakub Ráliš

2011    Grantový projekt SVK1-2011-012

Název: Šestá platónská minikonference

Řešitel:           Kryštof Boháček

Spoluřešitel:   Jiří Stránský, Lada Hanzelínová

2010    Grantový projekt SVK2-2010-003

Název: Pátá platónská minikonference

Řešitel:           Kryštof Boháček

2008                Grantový projekt GAČR 401/03/0863

Název:            "Dějiny politického myšlení", Díl I.

Řešitel:           Aleš Havlíček, Milan Mráz

Role:               Člen týmu, práce na kapitolách Rétorika a Gorgiás Leontínský.

2007                Grantový projekt GAUK č. 127007

Název:            ONTOLOGICKÉ ZÁKLADY RÉTORIKY

Řešitel:           Kryštof Boháček

Školitel:          Štěpán Špinka

Spoluřešitel:   Milan Mráz

Zahraniční pobyty

Internationales Zentrumm für Wissenschaftliche Zusammenarbeit při Eberhard-Karls Universität Tübingen, září 2001

Internationales Zentrumm für Wissenschaftliche Zusammenarbeit při Eberhard-Karls Universität Tübingen, duben-květen 2002

Vědecko-organizační aktivity

2009 dodnes šéfredaktor elektronického časopisu FlÚ AV ČR Aithér. Časopis pro studium řecké a latinské filosofické tradice.  http://www.aither.cz

Vědecko-popularizační aktivity

Zakladatel a hlava Plzeňského platónského kroužku, v jeho rámci uspořádal 8 ročníků platónských konferencí pro zainteresovanou veřejnost.

Členství

Od 1997 dodnes Zakládající člen České platónské společnosti, člen její revizní komise. http://www.platonskaspolecnost.cz

Od 2012 zakladatel a předseda České společnosti pro studium Aristotela a jeho myšlenkového odkazu, os.

Od založení do transformace místopředseda a člen Sdružení na záchranu kostela sv. Petra a Pavla, os.

Člen občanského sdružení Okrašlovací spolek Prysk.

Další

Od založení v r. 2009 je Kryštof Boháček šéfredaktor elektronického časopisu FlÚ AV ČR Aithér. Časopis pro studium řecké a latinské filosofické tradice. Aithér je odborný, recenzovaný elektronický časopis vydávaný Filosofickým ústavem Akademie věd ČR. Vznikl při Oddělení pro dějiny starší české a evropské filosofie Filosofického ústavu. Časopis je zaměřen na pěstování evropské filosofické tradice od řecké antické filosofie přes latinskou antiku, latinský středověk až po latinskou renesanci a raný novověk. Aithér publikuje články v češtině nebo angličtině, případně v němčině a francouzštině. Nejméně jednou za dva roky vychází čistě cizojazyčné číslo (International Issue). Aithér vychází dvakrát ročně. Časopis je registrován pod číslem ISSN 1803-7860 (Online)  http://www.aither.cz

V r. 2012 Kryštof Boháček spolu s Pavlem Hobzou a Petrem Dvořákem inicioval založení České společnosti pro studium Aristotela a jeho myšlenkového odkazu, os. Byl zvolen jejím prvním předsedou.

Česká společnost pro studium Aristotela a jeho myšlenkového odkazu má za cíl rozvoj a podporu aristotelských studií, zejména: 1. organizování či spoluorganizování seminářů, konferencí a setkání zájemců o Aristotelovu filosofii 2. popularizační přednášky a nejrůznější osvětová činnost směřující k seznamování nejširší veřejnosti s Aristotelovým dílem, jeho myšlenkami a jejich následnou recepcí v aristotelské tradici. 3. vydávání a podpora vydávání kritických statí a pojednání týkajících se Aristotela a jeho odkazu. 4. podpora původní badatelské činnosti týkající se zejména Aristotelovy filosofie a interpretací jeho myšlení v průběhu evropských dějin. 5. podpora překládání Aristotelových spisů, jakož i spisů náležejících do aristotelské tradice, a podpora při jejich vydávání. 6. podpora studijních cest a účasti na mezinárodních konferencích s aristotelskou tématikou, jakož i vůbec podpora propojení aristotelských studií v ČR s mezinárodní badatelskou komunitou. 7. shromažďování knih, sborníků, časopisů a dalších materiálů (včetně materiálů elektronických a audiovizuálních), týkajících se Aristotela, jeho filosofie a jeho myšlenkového odkazu. Kulturní, společenská a publicistická činnost sdružení nemá politická vymezení. Základem je otevřenost vůči všem interpretačním proudům a tradicím.

02-03-2013 08:03:06