Tomáš Machula

doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D. (1971)

machula[at]tf.jcu.cz

Vzdělání

Ph.D., Filosofická fakulta Univerzity Karlovy, 2006

Th.D., Teologická fakulta Jihočeské univerzity, 2008

doc., Filosofická fakulta Univerzity Palackého, 2010

Zaměstnání a badatelská činnost

Působí jako docent na katedře filosofie a religionistiky TF JU. Přednáší filosofickou antropologii, filosofickou etiku a středověkou filosofii. Badatelská činnost se zaměřuje na filosofii a teologii středověké a novověké scholastiky, v systematické oblasti především na etiku ctností a filosofii člověka. Na Filosofickém ústavu AV ČR je samostatným vědeckým pracovníkem. V současnosti je ve funkci děkana Teologické fakultě Jihočeské univerzity.

Publikační činnost (posledních 5 let)

Monografie (včetně komentovaných překladů)

Tomáš Akvinský, Otázky o ctnostech III. Kardinální ctnosti (Quaestiones disputatae de virtutibus q. 5), překlad z latiny a úvodní studie „Tomáš o kardinálních ctnostech“, s. 3-23; Praha: Krystal OP 2013 (monografie 113 stran). ISBN 978-80-87183-60-1

Tomáš Akvinský, Otázky o ctnostech I. O ctnostech obecně (Quaestiones disputatae de virtutibus q. 1), překlad z latiny a úvodní studie „Tomášova etika ctností v Diskutovaných otázkách", s. 5-13; Praha: Krystal OP 2012 (monografie 257 stran). ISBN 978-80-87183-46-5

Tomáš Akvinský, O dobru, (úvodní studie a překlad Quaestiones disp. De veritate q. XXI M. Štěpinová; překladu Komentář Boethiovy knihy De hebdomadibus T. Machula), Praha: Krystal OP 2012 (autor T. M. s. 143-201)

Machula, T., Filip, Š., Tomismus čtyřiadvaceti tezí, Praha: Krystal OP 2011 (monografie, 228 stran; autor T. M. s. 95-217). ISBN 978-80-87183-28-1

Tomáš Akvinský, Rozprava s řeckými teology (Contra errores Graecorum), Praha: Krystal OP 2010 (překlad a poznámky T. Machula, úvodní studie J. Vokoun). ISBN 978-80-87183-22-9

Tomáš Akvinský, Kompendium teologie, překlad z latiny a úvodní studie „Kompendium víry, naděje a lásky" Tomáš Machula, Praha: Krystal OP 2010 (monografie 295 stran). ISBN 978-80-87183-25-0

Studie

Machula, T., „Je právo na náboženskou svobodu lidským právem?“, Revue církevního práva 58, 2/2014, s. 39-53 (ve stručnější podobě vyšlo také ve sborníku Štěch, F., Míčka R. (eds.), Církev a společnost. Karlovi Skalickému k 80. narozeninám, České Budějovice: Jihočeská univerzita 2014, s. 39-50).

Machula, T., „Moudrost lidská a božská podle Tomáše Akvinského“, Communio 3 (2013), s. 35-43.

Machula, T., „Pojetí lidské osoby u Tomáše Akvinského“, Studia theologica 15, č. 4 (2013), s. 1-21.

Machula, T., „Výklad Blahoslavenství u Tomáše Akvinského", Communio 1/2 (2013), s. 24-40.

Machula, T., „Moudrost lidská a božská podle Tomáše Akvinského", Communio 3 (2013), s. 35-43.

Machula, T., „Kardinální ctnosti podle Bonaventury“, in: P. Hlaváček et al., Františkánský kontext teologického a filosofického myšlení, Praha: FF UK – Filosofia 2012, s. 38-47.

Machula, T., Machulová, H., „Rozvoj myšlení a etika ctností: klasická inspirace pro současné otázky“, in: P. Bauman (ed.), Kritické a tvořivé myšlení: Není to málo?, České Budějovice: Jihočeská univerzita 2013, s. 155-167.

Machula, T., „Ex umbris et imaginibus ad veritatem", Communio 2/3 (2011), s. 11-29.

Machula, T., „Duše a mysl aneb cesta tam a zase zpátky", Filosofický časopis 59 (2011), č. 5, s. 645-663.

Machula, T., „Člověk jako živočich rozumový a vtělený duch. Tomáš Akvinský a současná tomistická perspektiva", Filozofia 66 (2011), č. 1, s. 49-58.

Machula, T., „Jobovo utrpení", Communio 1/2010, s. 91-99.

Machula, T., „Interpersonální dialog jako východisko metafyziky", Studia theologica 40, roč. 12, č. 2 (2010), s. 54-65.

Machula, T., „Povaha teologie“, in: J. Hanuš, J. Vybíral (eds.), Dawkins pod mikroskopem, Brno: CDK 2010, s. 123-133.

Účast na konferencích (posledních 5 let)

International Conference Thomas Instituut te Utrecht, Faith, Hope and Love. Thomas Aquinas on living by the Theological Virtues
Utrecht NL, 11-14. 12. 2013
přednáška: The Cardinal Virtues as a Way to the Theological Virtues and Vice Versa

Konference Společnosti pro křesťansky orientovanou filosofii v ČR a SR
Nitra, 9. – 10. září 2013
přednáška: Cognitio per connaturalitatem a jeho význam pro etiku

SIEPM Congress
Freising, 20.-25.8.2012
přednáška The virtue of Prudence in Aquinas and Dominican Scholasticism

Členství v odborných společnostech a vědeckých radách

American Catholic Philosophical Association

Société Internationale pour l'Étude de la Philosophie Médiévale

Společnosti pro křesťansky orientovanou filosofii v ČR a SR

Česká společnost pro katolickou teologii

Vědecká rada Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Vědecká rada CMTF UP Olomouc

Vědecká rada KTF UK Praha

Grantové projekty

Tomášova etika ctností a její novověcí následovníci, GA ČR, 2012-2015 (řešitel)

Filosofie a teologie Tomáše Akvinského, GA AV ČR, doba řešení 2008-2010 (řešitel)

Tradice a perspektivy české tomistické psychologie, GA ČR, 2007-2009 (spoluřešitel)

Vztah víry a racionality ve filozofii a v teologii, GA ČR, 2002-2004 (spoluřešitel)

30-04-2013 12:37:47