Marek Otisk

doc. Mgr. Marek Otisk, Ph.D.

marek.otisk[at]osu.cz

Vzdělání

doc., filozofie, Filozofická fakulta Univerzity Palackého, 2011

Ph.D., filozofie, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, 2002

Mgr., filozofie–historie, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, 1999

Zaměstnání

od 2003: katedra filozofie Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě, odborný asistent (2003–2010) a docent (od 2011) zajišťující výuku kurzů o středověké (křesťanské a islámské) i raně novověké filosofii, peripatetické a skeptické tradici v dějinách filosofického myšlení a o metafyzice; v letech 2007–2010 také zástupce vedoucí katedry filozofie; od roku 2013 ředitel Centra pro studium středověké společnosti a kultury – VIVARIUM; v letech 2010–2014 také proděkan pro zahraniční vztahy a rozvoj Filozofické fakulty Ostravské univerzity, v letech 2014–2016 také proděkan pro vědu a výzkum FF OU, od roku 2016 vedoucí katedry filozofie FF OU

od 2002: oddělení pro studium antického a středověkého myšlení (dříve oddělení pro dějiny starší české a evropské filosofie) Filosofického ústavu Akademie věd ČR, vědecký pracovník s badatelským zaměřením na počátky scholastické filosofie v 10. až 12. století, zejména s orientací na kvadriviální umění (především aritmetika, astronomie) a metodologicko-logické, gramaticko-dialektické i metafyzické otázky při sledování vlivu (nejen) peripatetické tradice na myšlení této doby

Publikační činnost

Monografie

M. Otisk, Matematické listy Gerberta z Remeše. Praha 2014 [překlad společně s R. Psíkem]

M. Otisk, Papežovo ďábelské vědění. Věda a filosofie v době Gerberta z Aurillacu , Ostrava 2010

M. Otisk, Aristoteles christianus. Peripatetická tradice v latinském myšlení 10. a 11. století , Ostrava 2008

M. Otisk, Metafyzika jako věda – Ibn Síná a Ibn Rušd ve scholastické diskusi , Praha 2006 [překlad R. Psík]

M. Otisk, Na cestě ke scholastice. Klášterní škola v Le Bec – Lanfrank z Pavie a Anselm z Canterbury , Praha 2004

Studie

M. Otisk, „Filosofie jako hra: matematické hry středověkých intelektuálů“, in Filosofie v provincii / Filozofia na prowincji, ed. A. Olech, M. Otisk, Ostrava 2016, 28–53

M. Otisk, „Descriptions and Images of the Early Medieval Latin Abacus“, in Średniowiecze Polskie i Powszechne 7/11 (2015), 15–37

M. Otisk, „The Philosophical and Mathematical Context of Two Gerbert's Musical Letters to Constantine“, in GERBERTVS – International Academic Publication on History of Medieval Science 8 (2015), 19–38

M. Otisk, „Quantitas abstracta et discreta; o předmětu matematiky a aritmetiky na přelomu antiky a středověku“, inStudia neoaristotelica – Supplementum II (2015): Pluralita tradic od antiky po novověk, ed. D. Heider, J. Samohýl, L. Novák, 54–69

M. Otisk, „Orientacja w czasie i pomiar czasu we wczesnym średniowieczu“, in Prace naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Filozofia . 12 (2015), 89–108

M. Otisk, „Pýthagorova tabule v raném latinském středověku“, in Dějiny věd a techniky 48/1 (2015), 25–49

M. Otisk, „Rithmomachie – souboj čísel čili aritmetická hra filosofů“, in Aithér. Časopis pro studium řecké a latinské filosofické tradice 7/14 (2015), 118–139

M. Otisk, „Dvě aristotelské disputace na ottonském císařském dvoře“, in Aithér. Časopis pro studium řecké a latinské filosofické tradice 7/13 (2015), 116–127

M. Otisk, „Druhé analytiky a unum argumentum“, in Aithér. Časopis pro studium řecké a latinské filosofické tradice 6/11 (2014), 92–99

M. Otisk, „From the Proof of God’s Existence to the Abacus“, in Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 47/1 (2014), 49–58

M. Otisk, „Mezi matematikou a filozofií: poznámky k dopisu Gerberta z Remeše Konstantinovi z Fleury“, in 35. mezinárodní konference Historie matematiky, ed. J. Bečvář, M. Bečvářová, Praha 2014, 211–222

M. Otisk, „The Interpretations and Applications of Boethius's Introduction to the Arithmetic II, 1 at the End of the 10 th Century“, in GERBERTVS – International Academic Publication on History of Medieval Science 5 (2014), 33–56

M. Otisk, „Arabské intelektuální inspirace latinského Západu kolem roku 1000“, in Dějiny věd a techniky 46/4 (2013), 217–237

M. Otisk, „Výklady Boethiova Úvodu do aritmetiky II, 1 na sklonku 10. Století“, in Teorie vědy 35/3 (2013), 397-430

M. Otisk, „Aritmetika a Bůh na přelomu antiky a středověku“, in Situovaná věda. Filozofické a společenské kontexty vědeckého poznání , ed. Z. Kalnická, M. Škabraha, Ostrava 2013, 133–151

M. Otisk, „Raně scholastické univerzálie – formulace a transformace otázky v 11. století (tzv. vokalismus a Anselm z Canterbury)“, inStudia neoaristotelica – Supplementum I (2012): Univerzálie ve scholastice, ed. D. Heider, D. Svoboda, 32–47

M. Otisk, „Regulae multiplicationis v abacistických textech Gerberta z Remeše, Abbona z Fleury, Herigera z Lobbes a Bernelia z Paříže, in Pro-Fil 12/1 (2011), 3–41 (http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/profil/article/view/147/239)

M. Otisk, „Gerbertův úvod do geocentrické astronomie“, in Teorie vědy 32/3 (2010), 507–533

M. Otisk, „Popis a konstrukce astrolábu podle raně středověkých textů“, in Aithér 3 (2010), 89–123

M. Otisk, „Gerbert z Aurillacu a abacistické počtářské umění“, in Dějiny věd a techniky 43/2 (2010), 77–102

M. Otisk, „Nejstarší středověké latinské texty o astrolábu“, in Tradice a modernost. Perspektivy dialogu, ed. M. Otisk, Ostrava 2010, 73–90

M. Otisk, „Pojem boží všemohoucnosti u Anselma z Canterbury a Petra Damianiho“, in Filozofia 65/6 (2010), 574–588

M. Otisk, „Horologium Gerberta z Remeše a časová klimata v raném středověku“, in Pro-Fil 10/2 (2009), 23–44, (http://www.phil.muni.cz/~macha/profil/index.php/profil/article/view/41)

M. Otisk, „Hledání původu otázky“, in Aithér 2 (2009), 192–196

M. Otisk, „A dialecticis libera nos, Domine!“, in Filosofický časopis 57/2 (2009), 169–190

M. Otisk, „Dějiny filosofie jako zdroj útěchy“,in Aithér 1 (2009), 90–93

M. Otisk, „Jeden jediný, jeden trojjediný nebo tři jediní“, in Jednota a mnohost. Sborník z mezinárodní konference Centra pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty k osmdesátinám Karla Flosse , ed. M. Jabůrek, Brno 2008, 84–98

M. Otisk, „Vokalismus – raná podoba nominalismu“, in Organon F 15/3 (2008), 304–322

M. Otisk, „Medium aevum jako corpus christianorum?, in Luk a lyra. Ze sbírek Arcidiecézního muzea v Kroměříži, eds. O. Zatloukal, P. Zatloukal, Olomouc 2008, 41–45

M. Otisk, „Arabská a evropská věda mezi antikou a středověkem“, in P. Houser, Kapka metanového deště. Další dialogy o současné vědě, Praha 2007, 70–84

M. Otisk, „Similitudo a imago dei – prostředky k divinaci člověka v Monologionu“, in Analogie ve filosofii a teologii, ed. P. Dvořák, Brno 2007, 59–76

M. Otisk, „Sedm sloupů moudrosti“, in Philosophica-Psychologica-Sociologica 235/12, Ostrava 2007, 79–93

M. Otisk, „Ibn Rušdův Bůh mezi metafyzikou a fyzikou“, in Nový Orient 62/2 (2007), 28–31

M. Otisk, „Significatio a appellatio v sémantice Anselma z Canterbury“, in Studia Neoaristotelica 3/2 (2006), 160–179

M. Otisk, „Ravennský spor o rozdělení filosofie“, in Sborník prací Filozofické fakulty Brněnské univerzity B 53, Brno 2006, 5–19

M. Otisk, „Raně středověký latinský Aristotelés“, in Přínos univerzit k transformaci regionů, ed. J. Kapounová, Ostrava 2006, 108–114

M. Otisk, „Cesty arabské a raně středověké vědy I: Zmizela věda z Evropy?“, in Computerworld – Scienceworld, Praha 2006, ( http://www.scienceworld.cz/sw.nsf/ID/2F7265B29C5A2A25C1257105003594FD )

M. Otisk, „Cesty arabské a raně středověké vědy II: Toledský šok“, in Computerworld – Scienceworld, Praha 2006, ( http://www.scienceworld.cz/sw.nsf/ID/58F32FDD17A4676AC1257105003617F0 )

M. Otisk, „Cesty arabské a raně středověké vědy III: Přenos vědy do Evropy“ , in Computerworld – Scienceworld, Praha 2006, ( http://www.scienceworld.cz/sw.nsf/ID/07FFB5D298F5483FC12571050036B74B )

M. Otisk, „Problematika jmen a paronym mezi gramatikou a dialektikou v raném středověku“, in Reflexe 27 (2005), 59–84

M. Otisk, „Komenského encyklopedická moudrost a její inspirace“, in Philosophica-Psychologica-Sociologica 221/10, Ostrava 2005, 154–178

M. Otisk, „Bůh v Ibn Sínově božské vědě“, in Nový Orient 60/2 (2005), 43–47

M. Otisk, „Komenský jako filozof“, in Planeta Země – vzdělávací encyklopedie 185 (2005), 57–58

M. Otisk, „Vznik, rozkvět, pád a současnost Židovské náboženské obce v Ostravě“, in Město v nás. Příběhy ostravských Židů, ed. M. Otisk, Ostrava 2004, 4

M. Otisk, „Problém s interpretací ‚unum argumentum‘ z ‚ Proslogionu‘“, in Filosofický časopis 51/6 (2003), 993–997

M. Otisk, „Rozum jako autorita“, in Philosophica-Psychologica-Sociologica 207/8, Ostrava 2002, 126–152

M. Otisk, „Vliv Aristotelova myšlení na eucharistický spor 11. století“, in Religio: revue pro religionistiku 10/2 (2002), 253–266

M. Otisk, „Jak rozumět Anselmovu realismu?“, in Filosofický časopis 50/6 (2002), 893–904

M. Otisk, „Lanfrank a scholastická metoda“, in Sborník prací Filozofické fakulty Brněnské univerzity B 49, Brno 2002, 35–49

M. Otisk, „Anselmovy důkazy z Monologionu jako peripatetické texty“, in Pro-Fil 3/1 (2002), ( http://profil.muni.cz/01_2002/otisk_monologion.html )

M. Otisk, „Doplnění Anselmova důkazu z Proslogionu Janem Dunsem Scotem“, in Religio: revue pro religionistiku 8/2 (2000), 161–168.

Skripta

M. Otisk, Filosofie a její vybrané problémy. Úvod do filozofie, Ostrava 2007

M. Otisk, Středověké myšlení. Text pro distanční studium, Ostrava 2005

Recenze

M. Otisk, „Alois Musil: Ze světa islámu, ed. P. Žďárský“, in Pantheon: religionistický časopis 11/1 (2016), s. 144–146

M. Otisk, „M. Chabada, Filozofické aspekty teológie Jána Dunse Scota“, in Studia theologica 11/3 (2009), 97–100

M. Otisk, „Hranice svobody a predestinační dary milosti“, in Reflexe – filosofický časopis 33 (2007), 100–104

M. Otisk, „On postmodernism, Writing Libraries and Language Vagabonds“, in The New Educational Review 8/1 (2006), 213–217

M. Otisk, „Meze osvícenství a raná německá romantika“, in Historica 2006, Ostrava: 2006, 169–172

M. Otisk, „O sedlačení a brilantním jazyce“, in Aluze: revue pro literaturu, filozofii a jiné, 8/2–3 (2004), 268–270

M. Otisk, „Heinzmannova Středověká filosofie“, in Pro-Fil 1/4 (2000) ( http://profil.muni.cz/04_2000/recenze_otisk.html )

Konferenční a zvané přednášky za posledních 5 let

Název události: přednáška pro Jednotu českých matematiků a fyziků, pobočka Pardubice, Univerzita Pardubice

Místo a termín konání: Pardubice, Česká republika, 24. 11. 2016

Název přednášky: Mathematica ludus: středověké matematické hry

Název události: mezinárodní konference Issues of Perception between Medieval and Early Modern Philosophy, Filozofická fakulta OU

Místo a termín konání: Ostrava, Česká republika, 6.–7. 10. 2016

Název přednášky: Proslogion 6:… sentire non nisi cognoscere aut non nisi ad cognoscendum est…

Název události: mezinárodní konference Genetic and Historical Method as Hermeneutics of History of Philosophy / Genetyczna i Historyczna Metoda jako Hermeneutyka Historii filozofii , Polskie Towarzystwo Filozofii Systematycznej a, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa

Místo a termín konání: Bukowina Tatrzańska, Polsko, 20.–21. 6. 2016

Název přednášky: De trinitate: Roscellinus contra Anselmus

Název události: mezinárodní konference Zabawy i rozrywki na co dzień i od święta w dziejach krajów Europy Środkowej i ich sąsiadów / Homo Ludens. Daily Entertainment and Holiday Fun in the History of Central European Countries and their Neighbours , Akademia Pomorska w Słupsku

Místo a termín konání: Słupsk, Polsko, 21.–22. 4. 2016

Název přednášky: Ludi philosophorum: rithmomachia et metromachia

Název události: mezinárodní konference Unity and diversity of medieval (Central) Europe. Social order and its cohesive and disruptive forces , MECERN – Medieval Central Europe Research Network, Filozofická fakulta UP

Místo a termín konání: Olomouc, Česká republika, 21. 3.–2. 4. 2016

Název přednášky: Unity and Multiplicity. On Philosophy, Liberal Arts and the Game called Rithmomachia in the Last Quarter of the Tenth Century

Název události: přednáška pro Jednotu filosofickou, pobočka Olomouc, Filozofická fakulta UP

Místo a termín konání: Olomouc, Česká republika, 17. 2. 2016

Název přednášky: Čas v raném středověku: kontemplativní spekulace nebo empirické měření?

Název události: přednáškový Den filosofie, Filozofická fakulta MU

Místo a termín konání: Brno, Česká republika, 19. 11. 2015

Název přednášky: Hry středověkých filosofů

Název události: konference Filozof na prowincji / Rola elit intelektualnych w środowiskach lokalnych , Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie a OU v Ostravě

Místo a termín konání: Lubliniec, Polsko, 9.–10. 10. 2015

Název přednášky: Filosofická zábava středověkých vzdělanců: matematika jako hra

Název události: konference The History of Philosophy as a Record and Hermeneutics of Source Experiences of the Truth / Historia filozofii jako zapis i hermeneutyka źródłowych doświadczeń prawdy , Polskie Towarzystwo Filozofii Systematycznej a, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa

Místo a termín konání: Bukowina Tatrzańska, Polsko, 19.–20. 6. 2015

Název přednášky:Silvester, qui et Gerbertus: sapientia veterum sive via veritatis

Název události: kolokvium Aristotelés a tradice / tradice a Aristotelés, Filosofický ústav AV ČR

Místo a termín konání: Praha, Česká republika, 12. 6. 2015

Název přednášky: Dvě aristotelské disputace na otonském císařském dvoře

Název události: konference Gerbertus Musicus, Rogatus a pluribus: il genio di Gerberto musico e scienziato , Sapienza – Università di Roma

Místo a termín konání: Řím, Itálie, 8. 5. 2015

Název přednášky: The Philosophical and Mathematical Context of Two Gerbert's Musical Letters to Constantine

Název události: přednáškový cyklus Science Café, OU v Ostravě

Místo a termín konání: Ostrava, Česká republika, 29. 4. 2015

Název přednášky: Čas člověka – čas kosmu; astronomie, kosmologie a čas v raném středověku

Název události: přednáška pro Jednotu českých matematiků a fyziků, Fakulta ekonomicko-správní a Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice

Místo a termín konání: Pardubice, Česká republika, 19. 3. 2015

Název přednášky: Matematika a číslo v raném středověku

Název události: konference Pluralita tradic ve středověké a raně novověké filosofii, Teologická fakulta JČU a Filosofický ústav AV ČR

Místo a termín konání: Nové Hrady, Česká republika, 8.–9. 12. 2014

Název přednášky: Číslo a matematika jako předmět filosoficko-teologického zájmu raně středověkých myslitelů

Název události: cyklus Proměny středověké a raně novověké scholastické filozofie, Teologická fakulta JČU a Filosofický ústav AV ČR

Místo a termín konání: České Budějovice, Česká republika, 9. 10. 2014

Název přednášky: Matematika a/nebo metafyzika: sonda k myšlení konce 10. století

Název události: 35. mezinárodní konference Historie matematiky, Matematicko-fyzikální fakulta UK

Místo a termín konání: Velké Meziříčí, Česká republika, 22.–26. 8. 2014

Název přednášky: Mezi matematikou a filozofií: poznámky k dopisu Gerberta z Remeše Konstantinovi z Fleury

Název události: kolokvium Aristotelés dnes, Filosofický ústav AV ČR

Místo a termín konání: Praha, Česká republika, 16. 5. 2014

Název přednášky: Druhé analytiky a unum argumentum

Název události: kongres Gerbertus doctor scientiarum, Sapienza – Università di Roma

Místo a termín konání: Roma, Itálie, 14. 5. 2014

Název přednášky: Why did numerous commentaries on Boethius's Introduction to Arithmetic II, 1 appear at the end of the 10th century?

Název události: přednáška, Matematicko-fyzikální fakulta UK

Místo a termín konání: Praha, Česká republika, 29. 10. 2013

Název přednášky: Středověká výuka aritmetiky pomocí deskové hry

Název události: konference Vědění antiky a zrození moderní vědy: Překonání nebo inspirace?

Místo a termín konání: Plzeň, Česká republika,17.–18. 10. 2013

Název přednášky: Rithmomachie - hra filosofů čili aritmetika jako zábava středověkých intelektuálů

Název události: přednáška, Oddělení pro dějiny starší české a evropské filosofie Filosofického ústavu AV ČR

Místo a termín konání: Praha, Česká republika, 19. 10. 2012

Název přednáška: Počtářské umění raného středověk (cca 980–1150)

Název události: seminář Renesance a středověk I, Centrum pro práci s renesančními texty, Filozofická fakulta UP

Místo a termín konání: Olomouc, Česká republika, 9. 10. 2012

Název přednášky: Mensa pythagorica nebo arismethica Alchoarismi?

Název události: mezinárodní konference Situovaná věda; filozofické, politické, náboženské, etické, genderové a estetické kontexty produkce a využití poznání , Filozofická fakulta OU

Místo a termín konání: Ostrava, Česká republika, 13.–14. 9. 2012

Název přednášky: Aritmetika a Bůh na přelomu antiky a středověku

Název události: mezinárodní sympozium Cur Anselmus? A Symposium to commemorate the 40th anniversary of Dom. Franciscus Salesius Schmitt’s death 2nd of May 1972

Místo a termín konání: Wrocław, Polsko, 27.–30. 8. 2012

Název přednášky: From the Proof of God’s Existence to the Abacus

Název události: mezinárodní konference Європейська соціальна політика і моделі соціального партнерства

Místo a termín konání: Doněck, Ukrajina, 17. 5. 2012

Název přednášky: Європейська соціальна політика і моделі соціального партнерства (круглий стіл)

Název události: přednáška, Slovenské filozofické združenie, Filozofický ústav SAV

Místo a termín konání: Bratislava, Slovensko, 14. 2. 2012

Název přednášky: Arabské intelektuální inspirace latinského Západu kolem roku 1000

Grantové aktivity

2016: SGS15/FF/2016–2017: Realita a skutečnost ve středověku [spoluřešitel]

2015–2016: IRP201548: Kolektivní identita v sociálních sítích středověké Evropy [spoluřešitel]

2015: SGS02/FF/2015: Středověké prameny: úskalí jejich interpretace a zpřístupnění III [spoluřešitel]

2014: IRP201417: Česká a slovenská tradice aristotelského bádání od 19. století do současnosti [řešitel]

2014: SGS10/FF/2014: Středověké prameny: úskalí jejich interpretace a zpřístupnění II [hlavní řešitel]

2013–2014: IRP VaV: Vivarium [hlavní řešitel]

2013: SGS4/FF/2013 Středověké prameny: úskalí jejich interpretace a zpřístupnění [spoluřešitel]

2012–2014: ESF OP VK č. CZ.1.07/2.4.00/31.0108 Výzkumná síť teorie a dějin vědy [koordinátor za KFI FF OU, spoluřešitel]

2012–2014: ESF OP VK č. CZ.1.07/2.3.00/35.005 Svět vědy – záhadný i zábavný [fakultní koordinátor, spoluřešitel]

2012: SGS3/FF/2012 Situovaná věda: filozofické, politické, náboženské, etické, genderové a estetické kontexty produkce využití poznání [spoluřešitel]

2008–2010: GA ČR č. 401/08/0053 Racionalita a užívání rozumu – Gerbert z Aurillacu a filosofie na přelomu prvního milénia [řešitel]

2006: GA AV ČR, publikační grant na vydání díla Metafyzika jako věda – Ibn Síná a Ibn Rušd ve scholastické diskusi

2005–2007: GA ČR č. 401/05/0484 Vliv peripatetické tradice na myšlení 10. a 11. století [řešitel]

2005: FRVŠ č. 233/1, Příprava akreditace kombinované formy studia bakalářského oboru Filozofie [člen řešitelského týmu]

2004: FIGS č. 1032 Metafyzika jako věda – arabská inspirace scholastické diskuse [hlavní řešitel]

 

Zahraniční pobyty

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, říjen 2014–leden 2015

University of London, The Warburg Institute, březen 2014

Unversity of Central Oklahoma, duben–květen 2013

Bakı Slavyan Universiteti, září–říjen 2012

 

Vědecko-organizační činnost

- spoluorganizace konference Issues of Perception between Medieval and Early Modern Philosophy, Filozofická fakulta OU, 6.–7. 10. 2016

- spoluorganizace kolokvia Realita skutečnost ev středověku, Ostrava, Filozofická fakulta OU, 15. 9. 2014

- spoluorganizace konference Filozof na prowincji / Rola elit intelektualnych w środowiskach lokalnych , Lubliniec, Polsko, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie a Filozofická fakulta OU, 9.–10. 10. 2015

- organizace kolokvia Středověký člověk: poznání a svět, Ostrava, Filozofická fakulta OU, 12. 9. 2014

- spoluorganizace konference Logos kai Theos, Ostrava, Filozofická fakulta OU, Česká společnost pro studium aristotela a jeho myšlenkového odkazu, 1. 9. 2014

 

Členství v radách a společnostech

- člen redakční rady časopisuArchiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej / Archive of the History of Philosophy and Social Thought

- člen redakční rady časopisu GERBERTVS – International Academic Publication on History of Medieval Science

- člen redakční rady časopisu Pro-Fil

- člen redakční rady časopisu Aithér; časopis pro studium řecké a latinské filosofické tradice

- člen redakční rady časopisu Kuděj

- člen International Association for Anselm Studies

- člen České společnosti pro studium Aristotela a jeho myšlenkového odkazu

30-04-2013 12:36:51