Marek Otisk

doc. Mgr. Marek Otisk, Ph.D.

marek.otisk[at]osu.cz

Vzdělání

doc., filozofie, Filozofická fakulta Univerzity Palackého, 2011

Ph.D., filozofie, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, 2002

Mgr., filozofie–historie, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, 1999

Zaměstnání

od 2003 – Filozofická fakulta Ostravské univerzity:

od 2016: vedoucí katedry filozofie

2014–2016: proděkan pro vědu a výzkum

2013–2018: ředitel Centra pro studium středověké společnosti a kultury – VIVARIUM

od 2011: docent katedry filozofie

2010–2014: proděkan pro zahraniční vztahy a rozvoj

2007–2010: zástupce vedoucí katedry filozofie

2003–2010: odborný asistent katedry filozofie

od 2002: Filosofický ústav Akademie věd ČR, oddělení pro studium antického a středověkého myšlení (dříve oddělení pro dějiny starší české a evropské filosofie)

Publikační činnost

Monografie

[5] M. Otisk, Matematické listy Gerberta z Remeše. Praha 2014 [překlad společně s R. Psíkem]

[4] M. Otisk, Papežovo ďábelské vědění. Věda a filosofie v době Gerberta z Aurillacu , Ostrava 2010

[3] M. Otisk, Aristoteles christianus. Peripatetická tradice v latinském myšlení 10. a 11. století , Ostrava 2008

[2] M. Otisk, Metafyzika jako věda – Ibn Síná a Ibn Rušd ve scholastické diskusi , Praha 2006 [překlad R. Psík]

[1] M. Otisk, Na cestě ke scholastice. Klášterní škola v Le Bec – Lanfrank z Pavie a Anselm z Canterbury , Praha 2004

Ediční práce

[4] D. Heider, L Lička, M. Otisk (eds.), Perception in Scholastics and Their Interlocutors (Filosofický časopis, Special Issue 2, 2017)

[3] A. Olech, M. Otisk (eds.), Filosofie v provincii / Filozofia na prowincji, Ostrava 2016

[2] M. Otisk (ed.), Tradice a modernost. Perspektivy dialogu, Ostrava 2010

[1] M. Otisk (ed.), Město v nás. Příběhy ostravských Židů, Ostrava 2004

Studie

[55] M. Otisk, „Letter on Timekeeping of Gerbert of Aurillac to Brother Adam,“ Constantine’s Letters / Konštantínove listy 11/1 (2018), 67–78

[54] M. Otisk, „Why Gerbert of Aurillac added to the letter to brother Adam the clime table where the longest day of the year reaches 18 hours?,“ GERBERTVS – International Academic Publication on History of Medieval Science 11 (2018), 1–12

[53] M. Otisk, „Anselmův dialog De grammatico jako úvod do dialektiky,“ Filozofia 73/7 (2018), 566–579

[52] M. Otisk, „Dva astronomické dopisy papeže Silvestra II,“ in Studia theologica 20/1 (2018), 143–164

[51] M. Otisk, „Augustin a aritmetika: Číslo jako cesta k pravdě,“ in: Pravda. Teoretické a praktické kontexty, eds. S. Gáliková Tolnaiová, O. Marchevský, D. Špirko, Bratislava, 2018, 25–30

[50] M. Otisk, „Philosophical Way to God’s Wisdom: Arithmetic and the Definitions of a Number in Early Medieval Texts,“ in Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej / Archive of the History of Philsophy and Social Thought 62 (2017), 55-69

[49] M. Otisk, „Proslogion 6: ... sentire non nisi cognoscere aut non nisi ad cognoscendum est...“, in Filosofický časopis, Special Issue 2, 65 (2017), 11–28

[48] M. Otisk, „Ludi philosophorum: filozofowie i zabawy w średniowieczu“, in Homo ludens. Zabawy i rozrywki na co dzień i od święta w dziejach krajów Europy Środkowej i ich sąsiadów , eds. A. Teterycz-Puzio, W. Bejda, L. Kościelak (eds.), Słupsk 2017, 35–52

[47] M. Otisk, „Essentia and Substantia in the Trinitarian Dispute of Roscelin of Compiègne and Anselm of Canterbury“, in Archiwum historii filozofii i myśli społecznej 61 (2016), 107–122

[46] M. Otisk, „Filosofie jako hra: matematické hry středověkých intelektuálů“, in Filosofie v provincii / Filozofia na prowincji, ed. A. Olech, M. Otisk, Ostrava 2016, 28–53

[45] M. Otisk, „Descriptions and Images of the Early Medieval Latin Abacus“, in Średniowiecze Polskie i Powszechne 7/11 (2015), 15–37

[44] M. Otisk, „The Philosophical and Mathematical Context of Two Gerbert's Musical Letters to Constantine“, in GERBERTVS – International Academic Publication on History of Medieval Science 8 (2015), 19–38

[43] M. Otisk, „Quantitas abstracta et discreta; o předmětu matematiky a aritmetiky na přelomu antiky a středověku“, inStudia neoaristotelica – Supplementum II (2015): Pluralita tradic od antiky po novověk, ed. D. Heider, J. Samohýl, L. Novák, 54–69

[42] M. Otisk, „Orientacja w czasie i pomiar czasu we wczesnym średniowieczu“, in Filozofia; prace naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie 12 (2015), 89–108

[41] M. Otisk, „Pýthagorova tabule v raném latinském středověku“, in Dějiny věd a techniky 48/1 (2015), 25–49

[40] M. Otisk, „Rithmomachie – souboj čísel čili aritmetická hra filosofů“, in Aithér. Časopis pro studium řecké a latinské filosofické tradice 7/14 (2015), 118–139

[39] M. Otisk, „Dvě aristotelské disputace na ottonském císařském dvoře“, in Aithér. Časopis pro studium řecké a latinské filosofické tradice 7/13 (2015), 116–127

[38] M. Otisk, „Druhé analytiky a unum argumentum“, in Aithér. Časopis pro studium řecké a latinské filosofické tradice 6/11 (2014), 92–99

[37] M. Otisk, „From the Proof of God’s Existence to the Abacus“, in Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 47/1 (2014), 49–58

[36] M. Otisk, „Mezi matematikou a filozofií: poznámky k dopisu Gerberta z Remeše Konstantinovi z Fleury“, in 35. mezinárodní konference Historie matematiky, ed. J. Bečvář, M. Bečvářová, Praha 2014, 211–222

[35] M. Otisk, „The Interpretations and Applications of Boethius's Introduction to the Arithmetic II, 1 at the End of the 10 th Century“, in GERBERTVS – International Academic Publication on History of Medieval Science 5 (2014), 33–56

[34] M. Otisk, „Arabské intelektuální inspirace latinského Západu kolem roku 1000“, in Dějiny věd a techniky 46/4 (2013), 217–237

[33] M. Otisk, „Výklady Boethiova Úvodu do aritmetiky II, 1 na sklonku 10. Století“, in Teorie vědy 35/3 (2013), 397-430

[32] M. Otisk, „Aritmetika a Bůh na přelomu antiky a středověku“, in Situovaná věda. Filozofické a společenské kontexty vědeckého poznání , ed. Z. Kalnická, M. Škabraha, Ostrava 2013, 133–151

[31] M. Otisk, „Raně scholastické univerzálie – formulace a transformace otázky v 11. století (tzv. vokalismus a Anselm z Canterbury)“, inStudia neoaristotelica – Supplementum I (2012): Univerzálie ve scholastice, ed. D. Heider, D. Svoboda, 32–47

[30] M. Otisk, „Regulae multiplicationis v abacistických textech Gerberta z Remeše, Abbona z Fleury, Herigera z Lobbes a Bernelia z Paříže, in Pro-Fil 12/1 (2011), 3–41 (http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/profil/article/view/147/239)

[29] M. Otisk, „Gerbertův úvod do geocentrické astronomie“, in Teorie vědy 32/3 (2010), 507–533

[28] M. Otisk, „Popis a konstrukce astrolábu podle raně středověkých textů“, in Aithér 3 (2010), 89–123

[27] M. Otisk, „Gerbert z Aurillacu a abacistické počtářské umění“, in Dějiny věd a techniky 43/2 (2010), 77–102

[26] M. Otisk, „Nejstarší středověké latinské texty o astrolábu“, in Tradice a modernost. Perspektivy dialogu, ed. M. Otisk, Ostrava 2010, 73–90

[25] M. Otisk, „Pojem boží všemohoucnosti u Anselma z Canterbury a Petra Damianiho“, in Filozofia 65/6 (2010), 574–588

[24] M. Otisk, „Horologium Gerberta z Remeše a časová klimata v raném středověku“, in Pro-Fil 10/2 (2009), 23–44, (http://www.phil.muni.cz/~macha/profil/index.php/profil/article/view/41)

[23] M. Otisk, „Hledání původu otázky“, in Aithér 2 (2009), 192–196

[22] M. Otisk, „A dialecticis libera nos, Domine!“, in Filosofický časopis 57/2 (2009), 169–190

[21] M. Otisk, „Dějiny filosofie jako zdroj útěchy“, in Aithér 1 (2009), 90–93

[20] M. Otisk, „Jeden jediný, jeden trojjediný nebo tři jediní“, in Jednota a mnohost. Sborník z mezinárodní konference Centra pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty k osmdesátinám Karla Flosse , ed. M. Jabůrek, Brno 2008, 84–98

[19] M. Otisk, „Vokalismus – raná podoba nominalismu“, in Organon F 15/3 (2008), 304–322

[18] M. Otisk, „Medium aevum jako corpus christianorum?, in Luk a lyra. Ze sbírek Arcidiecézního muzea v Kroměříži, eds. O. Zatloukal, P. Zatloukal, Olomouc 2008, 41–45

[17] M. Otisk, „Arabská a evropská věda mezi antikou a středověkem“, in P. Houser, Kapka metanového deště. Další dialogy o současné vědě, Praha 2007, 70–84

[16] M. Otisk, „Similitudo a imago dei – prostředky k divinaci člověka v Monologionu“, in Analogie ve filosofii a teologii, ed. P. Dvořák, Brno 2007, 59–76

[15] M. Otisk, „Sedm sloupů moudrosti“, in Philosophica-Psychologica-Sociologica 235/12, Ostrava 2007, 79–93

[14] M. Otisk, „Ibn Rušdův Bůh mezi metafyzikou a fyzikou“, in Nový Orient 62/2 (2007), 28–31

[13] M. Otisk, „Significatio a appellatio v sémantice Anselma z Canterbury“, in Studia Neoaristotelica 3/2 (2006), 160–179

[12] M. Otisk, „Ravennský spor o rozdělení filosofie“, in Sborník prací Filozofické fakulty Brněnské univerzity B 53, Brno 2006, 5–19

[11] M. Otisk, „Raně středověký latinský Aristotelés“, in Přínos univerzit k transformaci regionů, ed. J. Kapounová, Ostrava 2006, 108–114

[10] M. Otisk, „Problematika jmen a paronym mezi gramatikou a dialektikou v raném středověku“, in Reflexe 27 (2005), 59–84

[9] M. Otisk, „Komenského encyklopedická moudrost a její inspirace“, in Philosophica-Psychologica-Sociologica 221/10, Ostrava 2005, 154–178

[8] M. Otisk, „Bůh v Ibn Sínově božské vědě“, in Nový Orient 60/2 (2005), 43–47

[7] M. Otisk, „Problém s interpretací ‚unum argumentum‘ z ‚ Proslogionu‘“, in Filosofický časopis 51/6 (2003), 993–997

[6] M. Otisk, „Rozum jako autorita“, in Philosophica-Psychologica-Sociologica 207/8, Ostrava 2002, 126–152

[5] M. Otisk, „Vliv Aristotelova myšlení na eucharistický spor 11. století“, in Religio: revue pro religionistiku 10/2 (2002), 253–266

[4] M. Otisk, „Jak rozumět Anselmovu realismu?“, in Filosofický časopis 50/6 (2002), 893–904

[3] M. Otisk, „Lanfrank a scholastická metoda“, in Sborník prací Filozofické fakulty Brněnské univerzity B 49, Brno 2002, 35–49

[2] M. Otisk, „Anselmovy důkazy z Monologionu jako peripatetické texty“, in Pro-Fil 3/1 (2002), ( http://profil.muni.cz/01_2002/otisk_monologion.html )

[1] M. Otisk, „Doplnění Anselmova důkazu z Proslogionu Janem Dunsem Scotem“, in Religio: revue pro religionistiku 8/2 (2000), 161–168.

Skripta

[2] M. Otisk, Filosofie a její vybrané problémy. Úvod do filozofie , Ostrava 2007

[1] M. Otisk, Středověké myšlení. Text pro distanční studium, Ostrava 2005

Popularizační články

[4] M. Otisk, „Cesty arabské a raně středověké vědy I: Zmizela věda z Evropy?“, in Computerworld – Scienceworld, Praha 2006, ( http://www.scienceworld.cz/sw.nsf/ID/2F7265B29C5A2A25C1257105003594FD )

[3] M. Otisk, „Cesty arabské a raně středověké vědy II: Toledský šok“ , in Computerworld – Scienceworld, Praha 2006, ( http://www.scienceworld.cz/sw.nsf/ID/58F32FDD17A4676AC1257105003617F0 )

[2] M. Otisk, „Cesty arabské a raně středověké vědy III: Přenos vědy do Evropy“, in Computerworld – Scienceworld, Praha 2006, ( http://www.scienceworld.cz/sw.nsf/ID/07FFB5D298F5483FC12571050036B74B )

[1] M. Otisk, „Komenský jako filozof“, in Planeta Země – vzdělávací encyklopedie 185 (2005), 57–58

Recenze

[7] M. Otisk, „Alois Musil: Ze světa islámu, ed. P. Žďárský“, in Pantheon: religionistický časopis 11/1 (2016), s. 144–146

[6] M. Otisk, „M. Chabada, Filozofické aspekty teológie Jána Dunse Scota“, in Studia theologica 11/3 (2009), 97–100

[5] M. Otisk, „Hranice svobody a predestinační dary milosti“, in Reflexe – filosofický časopis 33 (2007), 100–104

[4] M. Otisk, „On postmodernism, Writing Libraries and Language Vagabonds“, in The New Educational Review 8/1 (2006), 213–217

[3] M. Otisk, „Meze osvícenství a raná německá romantika“, in Historica 2006, Ostrava: 2006, 169–172

[2] M. Otisk, „O sedlačení a brilantním jazyce“, in Aluze: revue pro literaturu, filozofii a jiné, 8/2–3 (2004), 268–270

[1] M. Otisk, „Heinzmannova Středověká filosofie“, in Pro-Fil 1/4 (2000) ( http://profil.muni.cz/04_2000/recenze_otisk.html )

Konferenční a zvané přednášky

[42] konference From Quadrivium to Natural Sciences: New Impulses in the Traditional Framework , Ostrava, FF OU, 15.–16. 11. 2018, příspěvek „Gerbert of Aurillac and the Table of Climate for Timekeeping

[41] konference God, Creation and Time, Ružomberok, FF KU, 5.–7. 6. 2018, příspěvek „ Časoměřičství Gerberta z Remeše (papeže Sylvestra II.)

[40] XVI Congresso Gerbertiano – Gerberto d'Aurillac e Angelo Secchi: due stili a confronto , Roma, 8. 5. 2018, příspěvek „Gerbert ’s Horological Epistle for Brother Adam, or Why is There the Clime Table in Which the Longest Day of the Year Reaches 18 hours?

[39] konference Pravda. Teoretické a praktické aspekty, Smolenice, Slovenské filozofické združenie pri SAV, 18.–20. 10. 2017, příspěvek „Aritmetika jako garant pravdy filosofů: Augustin – Boethius – Gerbert z Remeše“

[38] konference Philosophersʼ Unfamiliar Faces / Nieznane oblicza filozofów, Bukowina Tatrzańska, IFiS Polska Akademia Nauk & Polskie Towarzystwo Filozofii Systematycznej, 18.–20. 6. 2017, příspěvek „ Boethius mathematicus: From Arithmetic to Metaphysics

[37] Jednota českých matematiků a fyziků, Pardubice, Univerzita Pardubice, 24. 11. 2016, přednáška „Mathematica ludus: středověké matematické hry“

[36] konference Issues of Perception between Medieval and Early Modern Philosophy, Ostrava, FF OU, 6.–7. 10. 2016, příspěvek „Proslogion 6: ... sentire non nisi cognoscere aut non nisi ad cognoscendum est...“

[35] konference Genetic and Historical Method as Hermeneutics of History of Philosophy / Genetyczna i Historyczna Metoda jako Hermeneutyka Historii filozofii , Bukowina Tatrzańska, IFiS Polska Akademia Nauk & Polskie Towarzystwo Filozofii Systematycznej & AJD w Częstochowie, 20.–21. 6. 2016, příspěvek „De trinitate: Roscellinus contra Anselmus“

[34] konference Homo ludens. Zabawy i rozrywki na co dzień i od święta w dziejach krajów Europy Środkowej i ich sąsiadów / Homo Ludens. Daily Entertainment and Holiday Fun in the History of Central European Countries and their Neighbours , Słupsk, Akademia Pomorska w Słupsku, 21.–22. 4. 2016, příspěvek „Ludi philosophorum: rithmomachia et metromachia“

[33] konference Unity and diversity of medieval (Central) Europe. Social order and its cohesive and disruptive forces , Olomouc, FF UP & MECERN, 31. 3.–2. 4. 2016, příspěvek „Unity and Multiplicity. On Philosophy, Liberal Arts and the Game called Rithmomachia in the Last Quarter of the Tenth Century“

[32] Jednota filosofická, Olomouc, FF UP, 17. 2. 2016, přednáška „Čas v raném středověku: kontemplativní spekulace nebo empirické měření?“

[31] Den filosofie, Brno, FF MU, 19. 11. 2015, přednáška „Hry středověkých filosofů“

[30] konference Filozof na prowincji, rola elit intelektualnych w środowiskach lokalnych , Lubliniec, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Ostravská univerzita, 9.–10. 10. 2015, příspěvek „Filosofická zábava středověkých vzdělanců: matematika jako hra“

[29] konference The History of Philosophy as a Record and Hermeneutics of Source Experiences of the Truth / Historia filozofii jako zapis i hermeneutyka źródłowych doświadczeń prawdy , Bukowina Tatrzańska, Polskie Towarzystwo Filozofii Systematycznej & IFiS PAN, 19.–20. 6. 2015, příspěvek „Silvester, qui et Gerbertus: sapientia veterum sive via veritatis“

[28] kolokvium Aristotelés a tradice / tradice a Aristotelés, Praha, Filosofický ústav AV ČR, 12. 6. 2015, příspěvek „Dvě aristotelské disputace na otonském císařském dvoře“

[27] kongres Gerbertus Musicus, Rogatus a pluribus: il genio di Gerberto musico e scienziato , Roma, Sapienza – Università di Roma, 8. 5. 2015, příspěvek „Philosophical and Mathematical Context of Two Gerbert’s Musical Letters to Constantine“

[26] Science Café, Ostrava, OU, 29. 4. 2015, přednáška „Čas kosmu – čas člověka. Astronomie, kosmologie a čas v raném středověku“

[25] Jednota českých matematiků a fyziků Pardubice, Univerzita Pardubice, 19. 3. 2015, přednáška „Matematika a číslo v raném středověku“

[24] cyklus Proměny středověké a raně novověké scholastické filosofie, České Budějovice, TF JČU, 9. 10. 2014, přednáška „Matematika a/nebo metafyzika: sonda k myšlení konce 10. století“

[23] 35. mezinárodní konference Dějiny matematiky, Velké Meziříčí, MFF UK Praha, 22.–26. 8. 2014, příspěvek „Mezi matematikou a filozofií: poznámky k dopisu Gerberta z Remeše Konstantinovi z Fleury“

[22] kolokvium Aristotelés dnes, Praha, Filosofický ústav AV ČR, 16. 5. 2014, příspěvekDruhé analytiky a unum argumentum“

[21] kongres Gerbertus – doctor scientiarum, Roma, Sapienza – Università di Roma, 12. 5. 2014, příspěvek „Why did numerous commentaries on Boethius's Introduction to Arithmetic II, 1 appear at the end of the 10th century?“

[20] Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha, 29. 10. 2013, přednáška „Středověká výuka aritmetiky pomocí deskové hry“

[19] konference Vědění antiky a zrození moderní vědy: Překonání nebo inspirace?, Plzeň, FF ZČU, 17.–18. 10. 2013, příspěvek „Rithmomachie – hra filosofů čili aritmetika jako zábava středověkých intelektuálů“

[18] Filosofický ústav AV ČR, Praha, 19. 10. 2012, přednáška „Počtářské umění raného středověku (cca 980–1150)“

[17] Filozofická fakulta UP, Olomouc, 9. 10. 2012, přednáška „Mensa pythagorica nebo arismethica Alchoarismi?“

[16] konference Situovaná věda; filozofické, politické, náboženské, etické, genderové a estetické kontexty produkce a využití poznání , Ostrava, FF OU, 13.–14. 9. 2012, příspěvek „Aritmetika a Bůh na přelomu antiky a středověku“

[15] sympozium Cur Anselmus? A Symposium to commemorate the 40th anniversary of Dom. Franciscus Salesius Schmitt’s death? 2nd of May 1972 , Wrocław, 27.–30. 8. 2012, příspěvek „From the Proof of God’s Existence to the Abacus“

[14] konferenceЄвропейська соціальна політика і моделі соціального партнерства [ European social policy and models of social partnership], Doněck, Донецький державний університет управління [Donetsk State University of Management], 17. 5. 2012

[13] Slovenské filozofické združenie, Filozofický ústav SAV, Bratislava, 14. 2. 2012, přednáška „Arabské intelektuální inspirace latinského Západu kolem roku 1000“

[12] konference Сучасні проблеми ідентифікації та міжкультурної толерантності населення українсько-російського пограниччя [Recent problems in identity and intercultural tolerance of population at the Ukrainian-Russian borderland ], Kyjev, Національна академія наук України, Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського [ The National Academy of Sciences of Ukraine, M. T. Rylsky Institute of Art, Folklore Studies and Ethnology Institute], 7.–10. 12. 2011

[11] Filozofické fakulta ZČU, Plzeň, 23. 3. 2011, přednáška „Početní úkony na raně středověkém latinském abaku“

[10] Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha, 22. 3. 2011, přednáška „Raně středověký latinský abakus“

[9] konference Problematika univerzálií od raně středověké po raně novověkou scholastiku , Nové Hrady, TF JU Č. Budějovice & Filosofický ústav AV ČR, 9.–11. 12. 2010, příspěvek „Raně scholastické univerzálie – formulace a transformace otázky v 11. století (tzv. vokalismus a Anselm z Canterbury)“

[8] kolokvium Jak psát o starší filosofii?, Praha, Filosofický ústav AV ČR, 27. 6. 2008, příspěvek „Důležitost otázky pro dějiny filosofie“

[7] kolokvium Proč se dnes věnovat studiu antické a středověké filosofie, Praha, Filosofický ústav AV ČR, 20. 4. 2007, příspěvek „Útěcha z dějin filosofie“

[6] konference Jednota a mnohost, Olomouc, FF UP, 6. 12. 2006, příspěvek „Jeden jediný, jeden trojjediný nebo tři jediní“

[5] konference Přínos univerzit k transformaci regionů, Ostrava, OU, 20. 9. 2006, příspěvek „Raně středověký latinský Aristoteles“

[4] konference Analogie ve filosofii a teologii, Olomouc, CMTF UP, 25. 5. 2006, příspěvek „Analogie jako divinace člověka u Anselma z Canterbury“

[3] Jednota filosofická, Olomouc, FF UP, 17. 3. 2005, přednáška „Role filozofie v díle Lanfranka z Pavie“

[2] Jednota filosofická, Brno, FF MU, 22. 4. 2002, přednáška „Racionalita v metodě otce scholastiky“

[1] konference Etyka wobec wyzwań XXI wieku, Wisła, 15.–18. 5. 2001, příspěvek „Alternativy objektivizace morálních hodnot“

Grantové aktivity

2018–2020: IRP201820 The Construction of the Other in Medieval Europe [spoluřešitel]

2018–2019: SGS08/FF/2018–2019: Normy a hodnoty ve středověké společnosti [spoluřešitel]

2017–2019: GA ČR č. 17-11657S Filosofie a čísla v raném středověku [řešitel]

2016–2017: SGS15/FF/2016–2017: Realita a skutečnost ve středověku [spoluřešitel]

2015–2017: IRP201548: Kolektivní identita v sociálních sítích středověké Evropy [spoluřešitel]

2014: IRP201417: Česká a slovenská tradice aristotelského bádání od 19. století do současnosti [řešitel]

2013–2015: SGS4/FF/2013 Středověké prameny: úskalí jejich interpretace a zpřístupnění [spoluřešitel, řešitel]

2013–2014: IRP VaV: Vivarium [hlavní řešitel]

2012–2014: ESF OP VK č. CZ.1.07/2.4.00/31.0108 Výzkumná síť teorie a dějin vědy [koordinátor za KFI FF OU, spoluřešitel]

2012–2014: ESF OP VK č. CZ.1.07/2.3.00/35.005 Svět vědy – záhadný i zábavný [fakultní koordinátor, spoluřešitel]

2012: SGS3/FF/2012 Situovaná věda: filozofické, politické, náboženské, etické, genderové a estetické kontexty produkce využití poznání [spoluřešitel]

2008–2010: GA ČR č. 401/08/0053 Racionalita a užívání rozumu – Gerbert z Aurillacu a filosofie na přelomu prvního milénia [řešitel]

2006: GA AV ČR, publikační grant na vydání díla Metafyzika jako věda – Ibn Síná a Ibn Rušd ve scholastické diskusi

2005–2007: GA ČR č. 401/05/0484 Vliv peripatetické tradice na myšlení 10. a 11. století [řešitel]

2005: FRVŠ č. 233/1, Příprava akreditace kombinované formy studia bakalářského oboru Filozofie [člen řešitelského týmu]

2004: FIGS č. 1032 Metafyzika jako věda – arabská inspirace scholastické diskuse [řešitel]

Zahraniční pobyty (výběr)

Uniwersytet Śląski w Katowicach, říjen 2018–únor 2019

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, říjen 2014–leden 2015

University of London, The Warburg Institute, březen 2014

Unversity of Central Oklahoma, duben–květen 2013

Bakı Slavyan Universiteti, září–říjen 2012

Vědecko-organizační činnost (výběr)

- spoluorganizace konference From Quadrivium to Natural Sciences: New Impulses in the Traditional Framework , Filozofická fakulta OU, 15.–16. 11. 2018

- spoluorganizace konference Issues of Perception between Medieval and Early Modern Philosophy, Filozofická fakulta OU, 6.–7. 10. 2016

- spoluorganizace kolokvia Realita skutečnost ev středověku, Ostrava, Filozofická fakulta OU, 15. 9. 2014

- spoluorganizace konference Filozof na prowincji / Rola elit intelektualnych w środowiskach lokalnych , Lubliniec, Polsko, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie a Filozofická fakulta OU, 9.–10. 10. 2015

- organizace kolokvia Středověký člověk: poznání a svět, Ostrava, Filozofická fakulta OU, 12. 9. 2014

- spoluorganizace konference Logos kai Theos, Ostrava, Filozofická fakulta OU, Česká společnost pro studium aristotela a jeho myšlenkového odkazu, 1. 9. 2014

Členství v radách a společnostech (výběr)

- člen redakční rady ediční řadyPhilosophy and Cultural Studies Revisited / Historisch-genetische Studien zur Philosophie und Kulturgeschichte vydavatelství The Peter Lang Publishing Group

- člen redakční rady časopisuArchiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej / A rchive of the History of Philosophy and Social Thought

- člen redakční rady časopisu GERBERTVS – International Academic Publication on History of Medieval Science

- člen redakční rady časopisu Filozofia

- člen redakční rady časopisu Pro-Fil

- člen redakční rady časopisu Aithér; časopis pro studium řecké a latinské filosofické tradice

- člen redakční rady časopisu Kuděj

- člen International Association for Anselm Studies

- člen České společnosti pro studium Aristotela a jeho myšlenkového odkazu

30-04-2013 12:36:51