Ota Pavlíček

Mgr. Ota Pavlíček, Ph.D., Th.D.

ota.pavlicek[at]flu.cas.cz

Follow me on Academia.edu

 

Vzdělání

Ph.D., v oboru dějiny filosofie, Université Paris-Sorbonne, 2014 (hodnocení très honorable avec félicitations du jury )

ThD., v oboru husitská teologie, Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy, 2014 (hodnocení summa cum laude)

Mgr., Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy, 2007 (hodnocení summa cum laude)

 

Zaměstnání a vědecké zaměření

Jeho hlavním odborným zájmem je bohemikální filosofie přelomu 14. a 15. století na pražské univerzitě a témata z recepce Aristotela a Platona napříč evropskými univerzitami v období první scholastiky. V rámci Oddělení působí nejen jako postdoktorand (mj. edičně-interpretační projekt k filosofickému myšlení Štěpána z Pálče), ale také jako tajemník Collegia Europaea, společné výzkumné skupiny FF UK a FLÚ AV ČR ( www.collegium-europaeum.cz ). V tomto rámci od roku 2008 do roku 2016 působil jako tajemník symposií The Bohemian Reformation and Religious Practice a koordinátor edičního procesu stejnojmenných svazků. V roce 2014 obhájil na Université Paris-Sorbonne a Univerzitě Karlově francouzsky psanou dizertační práci o myšlení Jeronýma Pražského, vedoucí práce byli prof. Ruedi Imbach a doc. PhDr. Vilém Herold, CSc. (†). Po pobytu v Paříži v letech 2009-2012 mj. jako vědecký pracovník/fellow absolvoval pobyty na Katolické teologické fakultě Universität Wien, v Monumenta Germaniae Historica v Mnichově a na King’s College London. Pokračuje také ve spolupráci s IRHT CNRS Paris.

 

Ocenění a stipendia

Magisterské studium ukončeno s vyznamenáním (2007); Cena Josefa Hlávky pro nejlepší studenty a absolventy českých vysokých škol (2007); Bolzanova cena rektora Univerzity Karlovy (2008); Stipendium francouzské vlády pro doktorát en cotutelle (2008); Stipendium Monumenta Germaniae Historica pro pobyt v Mnichově (2012); Stipendium AKTION pro pobyt ve Vídni (2012); Cena Josefa Hlávky pro mladé talentované pracovníky AV ČR (2014); Dizertační práce získala nejvyšší francouzské a české hodnocení založené na anonymním jednomyslném hlasování mezinárodní komise (2014); Stipendium Vzdělávací nadace Jana Husa (2015); CENDARI Visiting Fellowship at King’s College London (2015); Prémie Otto Wichterleho AV ČR (2016).

 

Publikační činnost

Monografie a editované práce

František Šmahel, Ota Pavlíček, eds., A Companion to Jan Hus, Leiden-Boston: Brill, 2015. 447 stran.

Ota Pavlíček, ed., Téma: Příspěvky k filosoficko-teologickému myšlení Jana Husa a jeho učitelů. Filosofický časopis 63 (2015), č. 6, s. 803-905.

Ota Pavlíček, La dimension philosophique et théologique de la pensée de Jérôme de Prague, Thèse de doctorat en cotutelle, Université de Paris-Sorbonne et Université Charles à Prague, Paris and Prague, 2014. 622 stran.

Jaroslava Hausenblasová, Petr Hlaváček, Zdeněk Mužík, Ota Pavlíček, Kacířská univerzita: Osobnosti pražské utrakvistické univerzity 1417-1622 , Praha: Togga, 2013. 165 stran.

 

Studie

Pavlíček, O., „Wyclif’s Early Reception in Bohemia and His Influence on the Thought Jerome of Prague“, in Europe after Wyclif, eds. P. Hornbeck, M. Van Dussen, New York: Fordham University Press 2017, s. 89-114.

Pavlíček, O., „Husův komentář k Sentencím Petra Lombardského: nalezení filosofické a teologické střední cesty“, in Via Media. Studie z českých náboženských a intelektuálních dějin, ed. P. Hlaváček, Praha: FILOSOFIA 2016, s. 21-27.

Pavlíček, O., „Jerome of Prague“, in Encyclopedia of the Bible and its Reception, eds. Helmer, Christine / McKenzie, Steven Linn / Römer, Thomas Chr. / Schröter, Jens / Walfish, Barry Dov / Ziolkowski, Eric, Berlin, Boston: De Gruyter 2016, sl. 997-1000.

Pavlíček, O., „Projít ohněm: Drama Edzarda Schapera v souvislostech“, in Jan Hus: Projít ohněm. Život a smrt Jana Husa, Divadelní hra a scénické čtení podle rozhlasového dramatu Edzarda Schapera , ed. J. G. Pelechová, Praha, Kant: 2016, s. 11-23.

Pavlíček, O., „Filosoficko-teologické základy myšlení Jana Husa: Univerzálie a některá s nimi spojená témata“, Filosofický časopis 63 (2015), č. 6, s. 859-892.

Pavlíček, O., „'Ipsa dicit, quod sic est, ergo verum.' Authority of Scripture, the Use and Sources of Biblical Citations in the Work of Jerome of Prague“, Filosofický časopis (2015), Suppl., č. 2 (= The Bohemian Reformation and Religious Practice 9, eds. Z. V. David, D. R. Holeton), s. 70-89.

Pavlíček, O., „Chronology of Life and Work of Jan Hus“, in A Companion to Jan Hus, eds. F. Šmahel, O. Pavlíček, Leiden-Boston: Brill, 2015, s. 9-68.

Pavlíček, O., „Téma: Příspěvky k filosoficko-teologickému myšlení Jana Husa a jeho učitelů: úvodem,“ Filosofický časopis 63 (2015), č. 6, s. 803-806.

Pavlíček, O.: „Scutum fidei christianae: The Depiction and Explanation of the Shield of Faith in the Realistic Teaching of Jerome of Prague in the Context of His Interpretation of the Trinity“, in The Bohemian Reformation and Religious Practice 9, eds. Z. V. David, D. R. Holeton (=Journal of Philosophy Special Issue 1/2014), Praha: Filosofia, 2014, s. 72-97.

Pavlíček, O., „Parisian and Prague quodlibeta Compared: The example of Jerome of Prague“, in What is New in the New Universities? Learning in Central Europe in the Later Middle Ages (1348-1500) , E. Jung (ed.), Turnhout: Brepols (v tisku).

Pavlíček, O. – Herold, V., „Jan Hus“, in The Oxford Guide to the Historical Reception of Augustine, vol. II, ed. K. Pollmann, Oxford: Oxford University Press 2013, s. 1167-1170.

Pavlíček, O., „Štít víry Jeronýma Pražského a praktické užití vyobrazení Nejsvětější Trojice na anglických praporech z přelomu středověku a novověku“, in O felix Bohemia! Studie k dějinám české reformace, ed. P. Hlaváček, Praha: Filosofia, 2013, s. 81-89.

Pavlíček, O., „Two Philosophical Texts of Jerome of Prague and his Alleged Designation of Opponents of Real Universals as Diabolical Heretics“, in The Bohemian Reformation and Religious Practice 8,eds. Z. David, D. Holeton (ed.) (=Journal of Philosophy Special Volume 3/2011), Praha: Filosofia, 2011, s. 53-77.

Pavlíček, O.: „La figure de l'autorité magistrale à travers Jean Hus et Jérôme de Prague“, Revue des Sciences Religieuses 85 n. 3 (2011), s. 371-389.

Pavlíček, O. – Herold, V.: „Jerome of Prague“, in The Encyclopedia of Medieval Philosophy, ed. H. Lagerlund, Dordrecht - Heidelberg - London - New York: Springer, 2011, s. 584-587.

Pavlíček, O.: „In memoriam of Vilém Herold (9. 15. 1933– 9. 10. 2012)”, Bulletin de Philosophie Médiévale 54 (2013), s. 523-532.

Pavlíček, O.: „Odešel Vilém Herold (15. 9. 1933 – 9. 10. 2012)“, Filosofický časopis 6/60 (2012), s. 944-953.

Pavlíček, O.: „Otázka a kontext problematiky sufficientia praedicamentorum u Jeronýma Pražského a Robert Alyngton jako oxfordský zdroj jeho odpovědi“, AITHER 5/III (2011), s. 175-221.

Pavlíček, O.: „Poznámky in margine k politické dimenzi působení Jeronýma Pražského“, AITHER 3/2 (2010), s. 206-209.

Pavlíček, O.: „Jeroným Pražský. Pohled na život a dílo českého intelektuála pozdního středověku“, Informační bulletin historické společnosti pro aktualizaci odkazu české reformace VERITAS 18 (2010), s. 2-7.

Pavlíček, O.: „Jak je dnes možné zabývat se pražskými kvestiemi a jak si pomoci při přemýšlení nad jejich filosofickým obsahem“, AITHER 2/1 (2009), s. 223-230.

Pavlíček, O. – Holeton, D.: „Jerome of Prague“, in The New Westminster Dictionary of Church History, London: Westminster John Knox Press 2008, s. 350.

Recenze

Pavlíček, O.: Magistri Hieronymi de Praga Quaestiones, Polemica, Epistulae, Corpvs Christianorvm Continuatio Mediaeualis 222, František Šmahel, Gabriel Silagi (edd.), Turnhout: Brepols, 2010. Studia mediaevalia Bohemica 7 (2012), s. 133-135.

Pavlíček, O.: „Sedmdesát středověkých slov pro Ruediho Imbacha“, Filosofický časopis 2/60 (2012), s. 289-296.

Pavlíček, O.: Jiří Kejř, Jan Hus známý i neznámý. Resumé knihy, která nebude napsána, Karolinum, Praha 2009. Studia mediaevalia Bohemica 2/1 (2010), s. 336-337.

Pavlíček, O.: „Unikátní komentář na spis „De universalibus“ Jana Wyclifa“, Filosofický časopis 6/58 (2010), p. 942-947.

Překlady

Žůrková, J.; Pavlíček, Ota. Stvoření univerzálií podle Jana Husa [Překlad]. Filosofický časopis. 2015, Roč. 63, č. 6, s. 893-905. ISSN 0015-1831. [Orig.: Kaluza, Z. La création des universaux selon Jean Hus (á propos de la question Utrum omne testimonium fidei). In: Kroupa, J. K. (ed.), Septuaginta Paolo Spunar oblata: (70 + 2). Praha: KLP, 2000, s. 367-375].

Další

Spoluautor výstavy Sedm věží. Karel IV. pohledem akademiků (1316–2016) (AV ČR, Národní 3, Praha 1, 6. 4. – 3. 6. 2016).

Spoluautor textů projektu Kacířská univerzita o osobnostech pražské univerzity mezi lety 1419-1620 (Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2013).

Spoluautor textů projektu Cesty filozofie a práva 1882–2012 k osobnostem pražské Filosofické fakulty od roku 1882 až do současnosti (Praha, Karolinum, 2012).

Herold, Vilém. Inteligibilní bytí stvořených věcí v Bohu v nauce o ideách Jana Wyclifa. Filosofický časopis. 2015, Roč. 63, č. 6, s. 815-829. ISSN 0015-1831. (Z pozůstalosti vydal O. Pavlíček.)

 

Účast na konferencích

Studying the Arts in Medieval Bohemia: Production, Reception and Transmission of Knowledge at the Arts Faculty of Prague University in the Middle Ages (2nd Annual Meeting of Societas Artistarum), Praha, Filosofický ústav AV ČR, 8. - 9. prosince 2016. Přednáška (spolu s Miroslavem Hankem): Jerome of Prague’s Argumenta Sophistica: Towards a New Critical Edition

Hieronymus von Prag – Märtyrer der Metaphysik? Fribourg, Université de Fribourg, 20. října 2016. Přednáška: Jerome of Prague as Metaphysicus Subtilis : Various Philosophical and Theological Dimensions of His Thought

Before and After Wyclif, Miláno, Università degli Studi di Milano, 12. - 13. září 2016. Přednáška: Prime Matter before, after and during Wyclif's Life: The Perpetuity of Creation in the Writings of Wyclif's Friends in Bohemia

The Bohemian Reformation and Religious Practice XII, Praha, Filosofický ústav AV ČR, 15.-17. června 2016. Přednáška: Jeroným Pražský: Vyčerpané téma bez výzkumných perspektiv?

Jeroným Pražský, první český filosof? Myšlení a dva životy středověkého intelektuála a mučedníka české reformace, Praha, Filosofický ústav AV ČR, 24. května 2016. Přednášky: (1) Jeroným Pražský jako první český filosof? Filosofická a teologická dimenze jeho myšlení. (2 – s Miroslavem Hankem) Realistická logika v díle Jeronýma Pražského: Řešení sofismat v rámci disputace s Blažejem Vlkem.

Synod Českobratrské církve evangelické, Praha, ČCE, 20. května 2016. Přednáška: The life and work of Jerome of Prague (†1416), Bohemian Philosopher and Martyr of the Church Reformation

Vortragsreihe 600 Jahre Konstanzer Konzil, Regensburg, Diözese Regensburg Diözesanmuseum, 25. dubna 2016. Přednáška: Verhaftet in Hirschau: Leben und Werk des Hieronymus von Prag (Zum 600. Todestag des Hus-Freundes und Reformators).

Jan Hus a pražská univerzita, Praha, Univerzita Karlova, 17.-18. září 2015. Přednáška: Mezi filosofickou a teologickou fakultou: Jan Hus a problematika univerzálií

Letní filosofická škola, Dub nad Moravou, Univerzita Palackého, 28. června – 5. července 2015. Přednáška: Ontologické předpoklady české reformace: Realismus Jana Wyclifa, Jeronýma Pražského a Jana Husa

CENDARI Summer School: Researching Medieval Culture in a Digital Environment, Praha, Filosofický ústav AV ČR, 20.-24. července 2015. Přednáška: Prague in the Times of Jan Hus.

The Bohemian Reformation and Religious Practice XI, Praha, Filosofický ústav AV ČR, 18.-20. června 2014. Přednáška: „Scutum fidei: Vliv teologie a církevních koncilů na vyobrazení štítu víry a odpovídající povaha štítu víry u vybraných myslitelů včetně prvních představitelů husitství.”

Europe after Wyclif, Fordham University, New York City, USA, 4.-7. června 2014. Přednáška: „The Transmission of Texts and Ideas between Oxford and Prague: Jerome of Prague, John Wyclif and the Later Oxford Realists”.

CENDARI Summer School. Historical Sources & Transnational Approaches to European History, Florencie, 22. – 26. července 2013. Přednáška: „The philosophical and theological dimension of thought of Jerome of Prague“.

The Bohemian Reformation and Religious Practice X, Praha, Filosofický ústav AV ČR, 20.-22. června 2012. Přednáška: „ Quaestio De esse eterno in prima causa of Štěpán of Páleč and Its Relation to the Philosophical Work of Jerome of Prague“.

Dies bibliographicus II, Praha, 4. února 2011. Přednáška: „ Mots médiévaux offerts à Ruedi Imbach“.

XVIIIth Colloquium of the Société Internationale pour l'Étude de la Philosophie Médiévale (SIEPM): What is New in the New Universities? Learning in Central Europe in Later Middle Ages (1348-1500), Łódź, 8.-9. září 2011. Přednáška: „ Parisian and Prague quodlibeta Compared: The example of Jerome of Prague .“

Images of the medieval master and models of magisterial authority (1400 - 1450), Freiburg im Breisgau, 9.-11. prosince 2010. Přednáška: „ La figure de l'autorité magistrale à travers Jean Hus et Jérôme de Prague“.

Journée Incipit, Paříž, 22. května 2010. Přednáška: „ Prezentace nových výsledků bádání nad Jeronýmem Pražským“.

The Bohemian Reformation and Religious Practice IX, Praha, 23. – 25. června 2010. Přednáška: „ Filosofické polemiky proti Jeronýmu Pražskému v kontextu jeho kvestie o harmonii smysly vnímatelného světa. Doktrinální aspekty.“

Filosof jako zoon politikon. Role filosofie a filosofů v předmoderních společnostech, Praha, 7. května 2010. Přednáška: „Aspekty "politického" jednání některých mistrů pražské univerzity na přelomu 14. a 15. století.“

Dies bibliographicus I, Prague, 4. února 2010. Přednáška: „ Prezentace nových publikací k české středověké filosofii“.

The Bohemian Reformation and Religious Practice VIII, Praha, červen 2008. Přednáška: „ Hieronymus Pragensis: Non dyalectici sed dyabolice heretici sunt, qui dicunt universalia esse signa ?“

Jak psát o starší filosofii?, Praha, 2009. Přednáška: „ Jak je dnes možné zabývat se pražskými kvestiemi a jak si pomoci při přemýšlení nad jejich filosofickým obsahem.“

Seminář historické společnosti Veritas, Pardubice, 2009. Zvaná přednáška: „ Jeroným Pražský. Pohled na život a dílo českého intelektuála pozdního středověku“.

 

Grantové projekty

Post-doktorský projekt AV ČR k filosofickému myšlení Štěpána z Pálče a dalších českých mistrů z období pozdního středověku (2015-)

Kulturní kódy a jejich proměny v husitském období (2012 -) : Grant Grantové agentury České republiky, externí spolupracovník, hlavní řešitel Prof. František Šmahel

Filosofická dimenze učení mistra Jeronýma Pražského (2009-2011) : Grantová agentura Akademie věd ČR, hlavní řešitel (hodnoceno jako „s výbornými výsledky“)

Filosofická a teologická dimenze učení mistra Jeronýma Pražského v českém a evropském kontextu (2009-2011) : Grant Grantové agentury Univerzity Karlovy, hlavní řešitel (hodnoceno jako „mimořádně úspěšný“)

Kvestie De esse eterno Štěpána z Pálče v kontextu jeho díla a její doktrinální vztah k textům Jeronýma Pražského (2012) : Grant Grantové agentury Univerzity Karlovy, hlavní řešitel

Project on Commentaries on Peter Lombard's Sentences (2010-) : Société Internationale pour l'Étude de la Philosophie Médiévale, člen týmu

 

Zahraniční pobyty

École des hautes études en sciences sociales, Paříž, leden-duben 2009

Université de Paris IV – Paris Sorbonne, Paříž, s přestávkami září 2009 - březen 2012

Universität Wien, Vídeň, duben - červenec 2012

Monumenta Germaniae Historica, Mnichov, říjen-prosinec 2012

King’s College London, Londýn, září - prosinec 2015

 

Vědecko-organizační činnost

Organizace mezinárodní konference Studying the Arts in Medieval BohemiaProduction, Reception and Transmission of Knowledge at the Arts Faculty of Prague University in the Middle Ages (Praha, 8. - 9. 12. 2016; www.flu.cas.cz/cz/studying-the-arts-in-medieval-bohemia)

Organizace konference Jeroným Pražský - první český filosof? Myšlení a dva životy středověkého intelektuála a mučedníka české reformace (Praha, 24. května 2016; http://www.flu.cas.cz/cz/jeronym-prazsky-prvni-cesky-filosof)

Spoluautor výstavy Sedm věží. Karel IV. pohledem akademiků (1316–2016) (AV ČR, Národní 3, Praha 1, 6. 4. – 3. 6. 2016)

Organizace letní školy CENDARI Summer School: Researching Medieval Culture in a Digital Environment, Praha, 20.-24. července 2015

Vědecký tajemník Collegia Europaea, Výzkumné skupiny pro dějiny evropského myšlení Filozofické fakulty UK & Filosofického ústavu AV ČR v Praze (2008-)

Správce internetových stránek Oddělení pro dějiny starší české a evropské filosofie a Collegia Europaea (2008-)

Člen Rady pro popularizaci FLÚ AV ČR (2016-)

Spoluorganizace symposií a organizační podpora svazků The Bohemian Reformation and Religious Practice (2007-2016)

Spoluorganizace kolokvií Dies bibliographicus (2010-2013)

 

Popularizační činnost

Série popularizačních přednášek a rozhovorů pro širší publikum na téma Jeronýma Pražského, mj. Aktuálně.cz, ČRo Plus, ČCE (2015)

Autorský podíl na výstupech projektu Jan Hus a husitství – didaktické materiály s využitím metod mediální a multikulturní výchovy a kritického myšlení (Česká škola bez hranic, 2015).

 

Členství

Collegium Europaeum 2008 -

Internationale Gesellschaft für Theologische Mediävistik e.V. (IGTM) 2010 -

Société pour L'Étude de la Philosophie Médiévale (SIEPM) 2010 -

Association pour la Recherche et la Publication d'Etudes sur la Faculté des arts (Societas Artistarum) 2012 –

30-04-2013 12:36:21