Badatelská skupina pro studium pozdní scholastiky

Skupina se zaměřuje na výzkum raně novověké scholastiky, přibližně mezi lety 1500 a 1700. Badatelská práce je svou povahou zčásti historická, zčásti systematická a komparativní: badatelé rozvíjejí dialog mezi scholastikou a současnými problémy v analytické filozofii (logice, filozofii náboženství, filozofii jazyka, filozofii mysli, metafyzice, etice aj.) v duchu anglo-amerického přístupu ke scholastice. Práce skupiny se soustřeďuje ve Společné výzkumné skupině pro studium post-středověké scholastiky, jejímž prostřednictvím Oddělení (a badatelská skupina) formálně spolupracuje s Teologickou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (od r. 2008).

Externí prezentace Společné výzkumné skupiny.

doc. Petr Dvořák, Ph.D.

petr.dvorak[at]flu.cas.cz

Petr Dvořák je od r. 1998 vědecký a nyní vedoucí vědecký pracovník v Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení (do r. 2014 Oddělení pro studium dějin starší české a evropské filosofie), FLÚ AV ČR. Od r. 2010 vedoucí tohoto oddělení. Badatelská činnost zaměřena na dějiny scholastické filozofie a logiky ve vztahu k současné analytické filozofii. Zároveň od r. 2000 působí na CMTF UP Olomouc, nyní jako docent. V letech 2005–2010 pověřen vedením Katedry filosofie a patrologie. Od r. 2011 do r. 2015 působil jako šéfredaktor Filosofického časopisu.

Mgr. Miroslav Hanke, Ph.D.

ebedu[at]centrum.cz

Po ukončení doktorského studia na Palackého univerzitě v Olomouci v roce 2010 byl zaměstnán jako vědecký pracovník na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích (2010–2011) a vyučující sociologie na Palackého univerzitě v Olomouci (2011). V současné době je postdoktorandem na Filozofickém ústavu AVČR (od 2011) a badatelem RCTHS při Katedře filozofie Západočeské univerzity v Plzni (od 2012). Výzkum se zaměřuje na pozdně středověkou a poststředověkou scholastickou logiku.

doc. Mgr. Daniel Heider, Ph.D.

Daniel.Heider[at]seznam.cz

Jeho těžiště badatelské práce spočívá v oblasti středověké a raně novověké scholastiky s přesahem ke klasické raně novověké filosofii a současné analytické metafyzice. Je autorem dvou monografií, editorem dvou speciálních čísel vědeckých časopisů a více než třiceti studií věnovaných zejména filosofii Františka Suáreze a celé řadě dalších druhoscholastických autorů (Jan od sv. Tomáše, Bartoloměj Mastrius, Jan Poncius, Petr Hurtado de Mendoza, Jan Senftleben aj.), včetně některých klasických raně novověkých myslitelů (Descartes, Leibniz).

Mgr. David Svoboda, Ph.D.

davidsvoboda[at]flu.cas.cz

Zabývá se studiem středověké a raně novověké univerzitní filosofie, těžiště práce spočívá v metafyzických problémech jako je ontologie relací, čísla, univerzálie, Boží vědění a svoboda tvorů. Zajímá se především o tomistickou myšlenkovou tradici. Od roku 2002 pracuje ve FLÚ AV ČR a od roku 2003 působí jako odborný asistent na KTF UK.

Mgr. Ing. Prokop Sousedík, Ph.D.

V rámci Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení je spolupracovníkem grantového projektu GA ČR řešeného na Filosofickém ústavu AV ČR Davidem Svobodou, PhD.

Bývalí členové:

doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D.

07-04-2015 06:22:42