Badatelská skupina pro překlady a edice středověkých filosofických a teologických textů

TRANSED (TRANSlationes & EDitiones) se zaměřuje na vytváření kritických edic a českých překladů dosud nevydaných a nepřeložených středověkých filosofických a teologických textů náležících k třem úzce spojeným oblastem středověkého myšlení. Jsou jimi:

1) středověký aristotelismus

2) filosofická a teologická tradice českých zemí ve středověku, zejména na pražské univerzitě

3) scholastická teologie

Program edic a překladů je doplňován studiemi týkajícími se zmíněných tří oblastí a sloužícími hlubšímu pochopení a interpretaci vydávaných textů. V současnosti se na programu TRANSED podílejí tito členové oddělení (z nichž někteří působí současně v některé z dalších badatelských skupin oddělení):

Dr.Phil. Pavel Blažek

blazek[at]flu.cas.cz

Vystudoval historii a medievistiku v Londýně (University College London), v Pise (Scuola Normale Superiore) a v Lovani (Université Catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve). Doktorské studium absolvoval na Friedrich-Schiller-Universität v Jeně (Dr.Phil. 2004). Předmětem jeho badatelského zájmu je středověká recepce Aristotela, sociální filosofie středověku, dějiny manželství a rodiny ve středověkém myšlení a středověká recepce Bible. Důležité těžiště jeho badatelské činnosti tvoří příprava kritických edic středověkých filosofických a teologických textů.

Mgr. Miroslav Hanke, Ph.D.

ebedu[at]centrum.cz

Po ukončení doktorského studia na Palackého univerzitě v Olomouci v roce 2010 byl zaměstnán jako vědecký pracovník na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích (2010–2011) a vyučující sociologie na Palackého univerzitě v Olomouci (2011). V současné době je postdoktorandem na Filozofickém ústavu AVČR (od 2011) a badatelem RCTHS při Katedře filozofie Západočeské univerzity v Plzni (od 2012). Výzkum se zaměřuje na pozdně středověkou a poststředověkou scholastickou logiku.

doc. PhDr. Petr Hlaváček, Ph.D.

europaeanus[at]gmail.com

Studoval historii a filosofii na FF UK a Universität Bern (1992-1997); působil na Historickém ústavu AV ČR (2000-2001) a v Centru pro dějiny a kulturu střední a východní Evropy (2001-2007), též jako proděkan HTF UK (2006-2007). Od r. 2008 vede jako koordinátor Collegium Europaeum FF UK & FLÚ AV ČR. Věnuje se intelektuálním a kulturním dějinám, především problematice evropské identity a národního mesianismu ve středověku a raném novověku.

Mgr. Efrém Jindráček, PhD.

efrem[at]volny.cz

Narozen v Praze Vinohradech 15. února 1975, kde absolvoval základní a středoškolské vzdělání. V srpnu 1993 vstoupil v Praze do Řádu bratří kazatelů (dominikánů), kde přijal řeholní jméno „Efrem". Od září r. 1994 do června 1999 studoval v Olomouci teologii a filosofii. Od října r. 1999 do září 2000 absolvoval základní vojenskou službu jako poddůstojník v Kroměříži. V květnu 2002 byl v Praze vysvěcen na kněze. Po 5-ti letém studiu filosofie v Římě (2003-2008) bydlí trvale ve Znojmě. Od r. 2007 pracuje ve Filosofickém ústavu AV ČR.

Mgr. Lukáš Lička, Ph.D.

lukas.licka[at]outlook.com

Zaměřuje se na dějiny středověké latinské filosofie a vědy 13. až 15. století, tematicky především na teorii smyslového vnímání a optiku a související problémy filosofie mysli (pozornost, intencionalita, aktivita pozorovatele při vnímání, vědomí, vztah těla a mysli), a to u některých františkánských myslitelů (např. Petr Olivi či Petr Auriol); nověji se zabývá také pražskou univerzitní filosofii kolem r. 1400.

doc. Marek Otisk, Ph.D.

marek.otisk[at]osu.cz

Je vědecký pracovník s badatelským zaměřením na počátky scholastické filosofie v 10. až 12. století, zejména s orientací na quadriviální umění (především aritmetika, astronomie) a metodologicko-logické, gramaticko-dialektické i metafyzické otázky při sledování vlivu (nejen) peripatetické tradice na myšlení této doby.

Mgr. Ota Pavlíček, Ph.D., Th.D.

ota.pavlicek[at]flu.cas.cz

Jeho hlavním odborným zájmem je bohemikální filosofie přelomu 14. a 15. století. V rámci Oddělení pro dějiny starší české a evropské filosofie působí nejen jako jeho pracovník, ale také jako tajemník Collegia Europaea, společné výzkumné skupiny FF UK a FLÚ AV ČR. Svou dizertační práci o myšlení Jeronýma Pražského napsal a obhájil na Univerzitě Karlově a na Université de Paris - Sorbonne.

 

Bývalí členové

doc. PhDr. Vilém Herold, CSc.

PhDr. Ivan Müller, Ph.D.

doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D.

PhDr. Milan Žonca, Ph.D.

10-03-2013 08:43:54