Vladimír Mikeš

 

Mgr. Vladimír Mikeš, PhD. (1976)

Vladimir Mikes

mikes[at]flu.cas.cz

 

 

 

Vzdělání

 

PhD., Filosofická fakulta Univerzity Karlovy, 2009

Mgr., Filosofická fakulty Univerzity Karlovy, 2003

 

Vědeckobadatelská činnost

Zabýval se myšlením předsokratovského a klasického období (zejména Hérakleitos a Platón), než se jeho badatelský zájem začal soustředit na období helénismu se zvláštním zřetelem na stoickou filosofii, které se věnoval ve svých doktorských studiích (dizertace: Le paradoxe stoïcien: liberté de l'action déterminée) i během následných post-doktorandských pobytů v zahraničí. V poslední době se kromě dalšího výzkumu konkrétních otázek stoické metafyziky, fyziky a etiky věnuje rovněž odkrývání širšího kontextu stoické a obecněji helénistické filosofie hledáním jejích východisek u předchozích myslitelů (Aristotelés) a jejího vlivu u myslitelů pozdějších (Plótínos).

 

Současné zaměstnání

03/2013 - badatelský pracovník Filosofického ústavu Akademie věd České republiky

 

Minulá zaměstnání

09/2011-08/2012 odborný asistent při katedře antické filosofie na univerzitě ve Fribourgu (Švýcarsko)

02/2010-01/2011 badatelský pracovník v Centre Léon Robin (CNRS, Paris)

01/2009-12/2009 šéfredaktor webového portálu občaského sdružení pro paliativní péči Cesta domů

2004-2011 badatelský pracovník v Centru pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci

 

Pedagogická činnost (výběr):

letní semestr 2007 Stoická teorie jednání, spolu s Doc. F. Karfik, PhD., Ústav filosofie a religionistiky FF UK

zimní semestr 2006 Proměny Homérova Odyssea, společně s S. Fischerovou, PhD., Ústav klasických studií FFUK

letní semestr 2004 Platón: jméno a řeč, společně se Š. Špinkou, PhD., Ústav filosofie a religionistiky FF UK

 

Publikační činnost

Monografie

Le paradoxe stoïcien: liberté de l'action déterminée, Paris (v tisku 2015)

 

Články

Blaženost částí kosmu – stoická etika, in: Přístupy k etice, Š. Špinka, P. Toráčová (eds.), Praha (v tisku 2014)

Stoická teorie jednání: pojem ctnosti a svobody, Filosofický časopis 4, 2010, p. 567-588.

Plato's Necessity Revisited, Rhizai, 5 (1), 2008, p. 7-19.

Le paradoxe stoïcien: l'action déterminée et la responsabilité, Philosophie Antique 8, 2008, p. 189-214.

Stoická teorie jednání: pojem přitakání, Reflexe 34, 2008, p. 3-28.

Obraz snu a spánku u Hérakleita a Platóna a jeho filosofické souvislosti, Listy filologické (Folia Philologica) 130, 3-4, 2007, p. 229-249.

 

Recenze

Tad Brennan, The Stoic Life: Emotions, Duties, and Fate, Philosophie Antique 8, 2008, p. 282-286.

Ricardo Salles, The Stoics on Determinism and Compatibilism, Philosophie Antique 7, 2007, p. 272-275.

 

Příspěvky do sborníků

Sen ve starém Řecku, in: Spánek a sen, J. Hrdlička, J. Starý (eds.), Praha 2008, p. 149-169.

Scala naturae u starých stoiků, in: "Přirozenost" ve filosofii minulosti a současnosti, L. Chvátal, V. Hušek (eds.), Brno 2008, p. 44-53.

Aristotelova mimetická katharsis, Mediterranea (Festschrift), Praha 2002, p. 70-110.

 

Účast na konferencích

Název události: Incorporeals in Stoicism (International workshop)

Místo a termín konání: Praha, FLÚ AV, 18.12. 2015

Název přednášky: Stoic Body: The Limits of the Stoic Concept of Corporeality

 

Název události: Ethical Values and Emotions

Místo a termín konání: Olomouc, Czech Republic, 28.-29.5. 2015

Název přednášky: The Stoics on the relation of passions and emotions

 

Název události: samostatná přednáška

Místo a termín konání: University of Oxford (Velká Británie), 2. 12. 2014

Název přednášky: Function of sayable (lekton) in the Stoic theory of action: new approach to Stoic incorporeals?

 

Název události: samostatná přednáška

Místo a termín konání: University of Leeds (Velká Británie), 28. 5. 2014

Název přednášky: Stoic "science of speaking well" (Stoic rhetoric in its historical context)

 

Název události: samostatná přednáška

Místo a termín konání: Université de Fribourg (Švýcarsko), 2. 12. 2013

Název přednášky: Marc-Aurèle: Condition d’une liberté

 

Název události: samostatná přednáška

Místo a termín konání: Université de Fribourg (Švýcarsko), 8. 10. 2012

Název přednášky: Becoming oneself in Early Stoicism and Plotinus

 

Název události: Néostoïcisme et philosophie britannique. Autour de la traduction "The Meditations of the Emperor Marcus Aurelius Antonius" par Francis Hutcheson et James Moor

Místo a termín konání: Université de Fribourg (Švýcarsko), 3. 12. 2011

Název přednášky: Marc-Aurèle et l'ancien stoïcism : l'état de transition

 

Název události: La vertu entre Aristote et les stoïciens

Místo a termín konání: École Normale Supérieure, Paris, 12. 1. 2011

Název přednášky: La vertu stoïcienne et son rapport aux kathekonta: l'action vertueuse divisée

 

Název události: Svoboda rozhodování v dějinách a současnosti filosofie

Místo a termín konání: Univerzita Palackého, Olomouc, 5.-7. 10. 2011

Název přednášky: Pojem "svobodného rozhodování" v řeckém myšlení od Platóna po Epiktéta

 

Název události: Koncepce člověka v dějinách a současnosti filozofie

Místo a termín konání: Univerzita Palackého, Olomouc, 26.-28. 11. 2009

Název přednášky: Kdo jsem já? Proměna perspektivy v helénistickém Řecku

 

Název události: Plato's Timaeus

Místo a termín konání: Karlova Univerzita, Praha, 26. 5. 2006

Název přednášky: Two kinds of cause in Plato's Timaeus

 

Název události: samostatná přednáška v rámci: Cycle de conférences: Le stoïcisme

Místo a termín konání: École Normale Supérieure, Paris, 18. 3. 2011

Název přednášky: La théorie stoïcienne de l'action dans la critique d'Alexandre d'Aphrodise

 

Název události: samostatná přednáška v rámci: Cycle de conférences: Le stoïcisme

Místo a termín konání: École Normale Supérieure, Paris, 16. 3. 2010

Název přednášky: La signification de l'assentiment pour l'action humaine

 

Název události: samostatná přednáška v rámci: Philosophy in the 1st c. BC

Místo a termín konání: Faculty of Classics, University of Cambridge, 15. 2. 2007

Název přednášky: Plato's Timaeus in the 1. c. BC: the challenge of transcendence – Posidonius, Cicero, Xenarchos

 

Grantové projekty

Projekt GAČR, Netělesné entity ve stoicismu (Incorporeals in Stoicism), 2014-2016

Výzkumný záměr Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, 2004-2011: badatelský pracovník v Centru pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty, dílčí projekt: Die Geschichte der Interpretation des Platonischen Timaios nach den antiken Interpreten.

 

Zahraniční pobyty

University of Cambridge (UK), Faculty of Classics, leden – březen 2007

Université de Paris I – Sorbonne, září 2005 – září 2006

Centre Léon Robin, CNRS (UMR 8061), Paris, leden 2010 – leden 2011

Université de Fribourg (Suisse), září 2011 – srpen 2012

 

Vědecko-organizační činnost

Organizace cyklu kolokvií k antické filosofii „Work in Progress“, FLÚ AV

Organizace konference: „La vertu entre Aristote et les stoïciens", École Normale Supérieure - Centre Léon Robin (CNRS), Paris, leden 2011

30-04-2013 09:08:13