Vladimír Mikeš

 

Mgr. Vladimír Mikeš, PhD. (1976)

Vladimir Mikes

mikes[at]flu.cas.cz

 

 

 

Vzdělání

 PhD., Filosofická fakulta Univerzity Karlovy, 2009

Mgr., Filosofická fakulty Univerzity Karlovy, 2003

 

Vědeckobadatelská činnost

Zabýval se myšlením předsokratovského a klasického období (zejména Hérakleitos a Platón), než se jeho badatelský zájem začal soustředit na období helénismu se zvláštním zřetelem na stoickou filosofii, které se věnoval ve svých doktorských studiích (dizertace: Le paradoxe stoïcien: liberté de l'action déterminée) i během následných post-doktorandských pobytů v zahraničí. V poslední době se kromě dalšího výzkumu konkrétních otázek stoické metafyziky, fyziky a etiky věnuje rovněž odkrývání širšího kontextu stoické a obecněji helénistické filosofie hledáním jejích východisek u předchozích myslitelů (Aristotelés) a jejího vlivu u myslitelů pozdějších (Plótínos).

 

Současné zaměstnání

03/2013 - badatelský pracovník Filosofického ústavu Akademie věd České republiky

 

Minulá zaměstnání

09/2011-08/2012 odborný asistent při katedře antické filosofie na univerzitě ve Fribourgu (Švýcarsko)

02/2010-01/2011 badatelský pracovník v Centre Léon Robin (CNRS, Paris)

01/2009-12/2009 šéfredaktor webového portálu občaského sdružení pro paliativní péči Cesta domů

2004-2011 badatelský pracovník v Centru pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci

 

Pedagogická činnost (výběr):

letní semestr 2007 Stoická teorie jednání, spolu s Doc. F. Karfik, PhD., Ústav filosofie a religionistiky FF UK

zimní semestr 2006 Proměny Homérova Odyssea, společně s S. Fischerovou, PhD., Ústav klasických studií FFUK

letní semestr 2004 Platón: jméno a řeč, společně se Š. Špinkou, PhD., Ústav filosofie a religionistiky FF UK

 

Publikační činnost

 

Monografie

Le paradoxe stoïcien: liberté de l'action déterminée, Paris, Vrin 2016.

 

Články (peer-reviewed)

Platon et les stoïciens : monistes ou dualistes ?, Archiv für Geschichte der Philosophie (v tisku, 2020)

Stoická teorie jednání: pojem ctnosti a svobody, Filosofický časopis 4, 2010, p. 567-588.

Plato's Necessity Revisited, Rhizai, 5 (1), 2008, p. 7-19.

Le paradoxe stoïcien: l'action déterminée et la responsabilité, Philosophie Antique 8, 2008, p. 189-214.

Stoická teorie jednání: pojem přitakání, Reflexe 34, 2008, p. 3-28.

Obraz snu a spánku u Hérakleita a Platóna a jeho filosofické souvislosti, Listy filologické (Folia Philologica) 130, 3-4, 2007, p. 229-249.

 

Kapitoly v kolektivních monografiích

What remains of Socrates' naturalist theory once conventionalism is accepted, Plato's Cratylus, XIth Symposium Platonicum Pragense (v tisku, 2020)

Blaženost částí kosmu – stoická etika, in: Přístupy k etice, Š. Špinka, P. Toráčová (eds.), Praha (v tisku 2014)

Sen ve starém Řecku, in: Spánek a sen, J. Hrdlička, J. Starý (eds.), Praha 2008, p. 149-169.

Scala naturae u starých stoiků, in: "Přirozenost" ve filosofii minulosti a současnosti, L. Chvátal, V. Hušek (eds.), Brno 2008, p. 44-53.

Aristotelova mimetická katharsis, Mediterranea (Festschrift), Praha 2002, p. 70-110.

 

 Recenze

Jonathan Barnes, Mantissa, Essays in Ancient Philosophy IV, Revue philosophique de Louvain 115, 1, 2017, p. 159-161.

Tad Brennan, The Stoic Life: Emotions, Duties, and Fate, Philosophie Antique 8, 2008, p. 282-286.

Ricardo Salles, The Stoics on Determinism and Compatibilism, Philosophie Antique 7, 2007, p. 272-275.

 

Vybrané prezentace

 

11/2017 What remains of Socrates' naturalist theory once conventionalism is accepted, Praha (Plato's Cratylus, XIth Symposium Platonicum Pragense)

 

06/2017 How passions give way to emotions in Stoicism, University of Bern, Switzerland

 

06/2016 Platon et les stoïciens : monistes ou dualistes ?, Centre Léon Robin/Université de Sorbonne, Paris, France

 

12/2015 Stoic body: limits of the Stoic concept of corporeality, FLÚ AV, Praha

 

12/2014 Function of sayable (lekton) in the Stoic theory of action: new approach to Stoic incorporeals?, University of Oxford, UK

 

05/2014 Stoics’ science of speaking well, University of Leeds, UK

 

11/2013 Marc-Aurèle: les conditions d’une liberté, University of Fribourg, Switzerland

 

10/2012 Becoming oneself in Early Stoicism and Plotinus, Université de Fribourg, Suisse 

12/2011 Marc-Aurèle et l’ancien stoïcisme : l’état de transition, Université de Fribourg, Suisse 

10/2011 Pojem “svobodného rozhodování” v řeckém myšlení od Platóna po Epiktéta. Konference “Svoboda rozhodování v dějinách a současnosti filosofie”, Univerzita Palackého, Olomouc

 

 

01/2011 La vertu stoïcienne et son rapport aux kathekonta: l’action vertueuse divisée, École Normale Supérieure, Paris

 

Grantové projekty

Projekt GAČR, Netělesné entity ve stoicismu (Incorporeals in Stoicism), 2014-2016

Výzkumný záměr Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, 2004-2011: badatelský pracovník v Centru pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty, dílčí projekt: Die Geschichte der Interpretation des Platonischen Timaios nach den antiken Interpreten.

 

Zahraniční pobyty

University of Cambridge (UK), Faculty of Classics, leden – březen 2007

Université de Paris I – Sorbonne, září 2005 – září 2006

Centre Léon Robin, CNRS (UMR 8061), Paris, leden 2010 – leden 2011

Université de Fribourg (Suisse), září 2011 – srpen 2012

 

Vědecko-organizační činnost

Organizace cyklu kolokvií k antické filosofii „Work in Progress“, FLÚ AV

Organizace konference: „La vertu entre Aristote et les stoïciens", École Normale Supérieure - Centre Léon Robin (CNRS), Paris, leden 2011

Platon et les stoïciens : monistes ou dualistes ?, Archiv für Geschichte der Philosophie (v tisku)
30-04-2013 09:08:13