Efrém Jindráček

PhDr. Mgr. Efrem Jindráček, PhD. (1975)

efrem[at]volny.cz

Vzdělání

PhD., Facoltà di Filosofia, Pontificia Università San Tommaso d'Aquino in Urbe (Řím) 2008

PhDr., Facoltà di Filosofia, Pontificia Università San Tommaso d'Aquino in Urbe (Řím) 2005

Mgr., Cyrilometodějská teologická fakulta University Palackého v Olomouci, 1999

Narozen v Praze Vinohradech 15. února 1975, kde absolvoval základní a středoškolské vzdělání. V srpnu 1993 vstoupil v Praze do Řádu bratří kazatelů (dominikánů), kde přijal řeholní jméno „Efrem“. Od září r. 1994 do června 1999 studoval v Olomouci teologii a filosofii. Od října r. 1999 do září 2000 absolvoval základní vojenskou službu jako poddůstojník v Kroměříži. V květnu 2002 byl v Praze vysvěcen na kněze. Po 5-ti letém studiu filosofie v Římě (2003-2008) pobýval do r. 2014 ve Znojmě. Od r. 2007 pracuje ve Filosofickém ústavu AV ČR. V závěru 5-ti letého doktorandského studia filosofie v Římě (2003-2008) začal od r. 2007 pracovat ve Filosofickém ústavu AV ČR. Od r. 2011 bydlí trvale v Římě, kde vyučuje na Filosofické fakultě PUST.

Zaměstnání a badatelská činnost

2013- Stálý vyučující filosofie, docente aggregato (metafyzika, logika, dějiny středověké filosofie, dějiny tomismu, výklad vybraných traktátů Tomáše Akvinského) na Filosofické fakultě Papežské university sv. Tomáše Akvinského v Římě (PUST).

2012- Proděkan Filosofické fakulty Papežské university sv. Tomáše Akvinského v Římě (PUST).

2010- Vyučující filosofie, docente incaricato (metafyzika, dějiny středověké filosofie, dějiny tomismu, výklad vybraných traktátů Tomáše Akvinského) na Filosofické fakultě Papežské university sv. Tomáše Akvinského v Římě (PUST).

2009- Interní člen Společné výzkumné skupiny pro studium post-středověké scholastiky (FLÚ a TF JU v Českých Budějovicích) zaměření Renesanční italská scholastika

2009- Postdoktorand Filosofického ústavu AV ČR na Oddělení pro dějiny starší české evropské filosofie.

2009-2010 Hostující lektor, professore invitato (metafyzika, dějiny středověké filosofie) na Filosofické fakultě Papežské university sv. Tomáše Akvinského v Římě (PUST).

2007-2009 Externí doktorand Filosofického ústavu AV ČR na Oddělení pro dějiny starší české evropské filosofie (Grantový projekt AV ČR „Filosofické myšlení prvních dominikánských lektorů na UK v Praze: Mikuláš Biceps: O věčnosti světa AV0Z90090514-I065).

2000-2001 Externí lektor Gymnázia dr. Karla Polesného ve Znojmě (úvod do filosofie).

Odborné zaměření a specializace

Dějiny antické, středověké a renesanční filosofie, metafyzika v kontextu tomistické školy, interpretace antických autorů v latinské západní filosofické tradici.

Průběh studia a praxe

Studia na CMTF UP obor teologie (1994-1999) ukončil státní zkouškou a diplomovou prací na téma „Princip individuality v Tomášově traktátu De ente et essentia" pod vedením prof. PhDr. Stanislava Sousedíka CSc. z FF UK (oponent: doc. PhDr. Karel Říha) a byl tak promován „magistrem teologie". Současně navštěvoval přednášky na FF UP (1995-1998) v oboru filosofie. Po absolvování základní vojenské služby vyučoval úvod do filosofie jako externí lektor Gymnázia dr. Karla Polesného ve Znojmě (2000-2001). Od října 2003 byl postgraduálním studentem Filosofické fakulty Papežské university sv. Tomáše Akvinského v Římě (PUST), kde v říjnu 2005 obhájil licenciátní práci „Principio dell'universalità in Tommaso d'Aquino e Duns Scoto“ pod vedením prof. PhDr. Horsta Seidla (oponent prof. PhDr. Michael Tavuzzi). Složil tak rigorózní zkoušku v oboru filosofie a dosáhl tak titulu „licenciát filosofie". V letech 2005-2008 absolvoval doktorandské studium na téže universitě (PUST) a 13. 10. 2008 zde obhájil svou disertaci „Paolo Barbò da Soncino: Questioni di metafisica, introduzione alla vita ed al pensiero di un tomista rinascimentale con edizione critica de IV libro delle sue Acutissimiae Quaestiones Metaphysicales" pod vedením prof. PhDr. Michaela Tavuzzi (oponent prof. PhDr. Alfred Wilder). Od října 2007 začal působit ve Filosofickém ústavu AV ČR jako externí doktorand na Oddělení pro dějiny starší české evropské filosofie a v březnu 2008 mu byl přidělen grantový projekt AV ČR „Filosofické myšlení prvních dominikánských lektorů na UK v Praze: Mikuláš Biceps: O věčnosti světa (AV0Z90090514-I065).

Publikační činnost

Paolo Barbò da Soncino: Questioni di metafisica, introduzione alla vita ed al pensiero di un tomista rinascimentale con edizione critica del IV libro delle sue Acutissimiae Quaestiones Metaphysicales, pars dissertationis ad lauream in Facultate philosophiae apud Pontificiam Universitatem S. Thomae in Urbe, Romae 2008, 127 pp.

Soncino, Paolo Barbo, In: Encyclopedia of Renaissance Philosophy. Cham: Springer International Publishing, 2015 (ed. Sgarbi, M.), s. 1-5, [ISBN 978-3-319-02848-4].

http://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007/978-3-319-02848-4_325-2

L'influsso della causa primaria su quella secondaria: l'interpretazione del Liber de causis tra Tommaso d'Aquino, Sigieri da Brabante e Crisostomo Javelli, [The Influence of the Primary Cause on the Secondary: The Interpretation of the Liber De Causis between Thomas Aquinas, Siger of Brabant and John Chrysostom Javelli.], In: Angelicum, 91 (2014/1), s. 95-104 [ISSN 1123-5772].

Několik poznámek k filosofickým důkazům existence separovaných substancí u Tomáše Akvinského [Some Notions on Thomas Aquinas' Philosophical Arguments for the Existence of Separate Substances], in: Aither. Journal for the Study of Greek and Latin Philosophical Traditions 7 (2012) IV, 105-114 [ISSN 1803-7860].

Téma univerzálií v italském tomismu 14. a 15. století [Universals in the Italian Tomism of 14th and 15th Centuries]», in: Studia Neoaristotelica, Supplementum I (2012), 153–171 [ISSN 1214-8407 (Print); 1804-6843 (Online)].

Petr Nigri z Kadaně a jeho pojetí „pomyslného jsoucna" [Petrus Nigri of Kadaň and his Conception of Being of Reason]», in: Filosofický časopis 59 (2011) 5, 483–498. [ISSN 0015-1831].

Historická analýza a filosofická interpretace: Dva přístupy ke studiu starší filosofie [Historical Analysis and Philosophical Interpretation: Two Approaches to the Study of Ancient Philosophy], in: Aither 1 (2009) 2, 175–178 [ISSN 1803-7860 (Online); 1803-7879 (Print)].

Pavel ze Soncina a italský tomismus konce XV. století [Paul of Soncino and Italian Thomism in late 15th Century], in: Studia Neoaristotelica 6 (2009) 2, 247–264 [ISSN 1214-8407].

Vývoj a vnitřní konfrontace euroamerické tomistické psychologie od 19. do 20. století [The Development and Internal Confrontation of Euro-American Thomistic Psychology in the 19th and 20th Centuries], in: M. Nakonečný / T. Machula / J. Samohýl (editors), Česká tomistická psychologie: Historie a perspektivy, Praha / Kroměříž: Triton, 2009, 110–129 [ISBN 978-80-7387-338-7].

Paolo Barbò da Soncino: La vita ed il pensiero di un tomista rinascimentale, in: Archivum Fratrum Praedicatorum 78 (2008), 79–148 [ISSN 0391-7320].

Filosofická povaha dogmatu [Philosophical Character of Dogma], in: Studia Theologica 16 (2004), 24–34 [ISSN 1212-8570].

Užití filosofických termínů ousia, substantia a jejich odvozenin v dogmatu [The Use of the Philosophical Terms Ousia, Substantia and their Derivatives in Dogma], in: Studia Theologica 4 (2003), 39–54 [ISSN 1212-8570].

Princip individuace v Tomášově traktátu De ente et essentia [The Principle of Individuation in Thomas' Treatise De ente et essentia], in: Studia Theologica 4 (2001), 21–35 [ISSN 1212-8570].

Filosofie bytí a formulace dogmatu [The Philosophy of Being and the Formulation of Dogma]», in: Akta Společnosti Tomáše Akvinského 1 (2001), 39–44 [ISSN 1213-9130].

Subsistentní povaha duše jako formy [The subsistent Character of the Soul as a Form], in: Distance 4 (2001), 76–80 [ISSN 1212-7833].

Účast na konferencích

Pontifical University of Saint Thomas Aquinas in Rome June 24-26, 2014.

Recovering Causality, Historical Sources and Systematic Challenges from a Thomistic Perspective, A Bi-lingual Colloquium

June 25 2014 : Efrem Jindráček, “L’influsso della causa primaria su quella secondaria: l’interpretazione del Liber De Causis tra Tommaso d’Aquino, Sigieri da Brabante e Giovanni Crisostomo Javelli”

FLÚ AV ČR God in the Philosophical Tradition

Praha 20.04.2012

Les preuves hilosophiques de l'existence des substances séparées chez Thomas d'Aquin.

FF PUST Study meeting 2012

Řím 10.03.2012

La nozione e il significato dell'«esse essentiae» nel contesto tomista

TF JCU a FLÚ AV ČR Problematika univerzálií od raně středověké po raně novověkou scholastiku

Nové Hrady 9.-11.12 2010

Téma univerzálií v italském tomismu 14. a 15. století.

KTF UK a Združenie učiteľov filozofie, Tomáš Akvinský a tomizmy

Praha 1.-2.9.2008

Pavel ze Soncina a italský tomismus XV. století.

Grantové projekty

Filosofické směry v počátcích Karlovy Univerzity: filosofické myšlení prvních dominikánských lektorů na UK v Praze, GA ČR, 2011-2014 (řešitel)

Tradice a perspektivy české tomistické psychologie, GA ČR, 2007-2009, (externí spoluřešitel)

Filosofické myšlení prvních dominikánských lektorů na UK v Praze, Mikuláš Biceps: O věčnosti světa, interní startovací grantový projekt FLÚ AV ČR, 2008-2009 (řešitel)

Zahraniční pobyty

Bodleian Library, Blackfriars Hall, Oxford, srpen 2013

Thomistic Institute, Dominican House of Studies, Pontifical Faculty of the Immaculate Conception, USA, Washington D.C., červenec 2013

Instituto Filosófico Aristotélico-Tomista (IFAT), São Paulo, Brazílie, duben 2013

Le Centre d'études du Saulchoir, Paříž, prosinec 2012

Pontificia Università San Tommaso d'Aquino, FF, Řím, leden-červen 2012

Pontificia Università San Tommaso d'Aquino, FF, Řím, únor-červen, říjen-prosinec 2011

Pontificia Università San Tommaso d'Aquino, FF, Řím, únor-červen 2010

Società Internazionale Tommaso d'Aquino, Lugano, Švýcarsko, duben 2000

Società Internazionale Tommaso d'Aquino, Lugano, Švýcarsko, duben 1998

Studio Teologico Accademico Bolognese, Bologna, Itálie, duben 1997

Studio Teologico Accademico Bolognese, Bologna, Itálie, srpen 1996

Vědecko-organizační aktivity

2012, 10. 03., FF PUST Study meeting, Řím

2001 15. 12., Konference SITA Vztah filosofie a Teologie Praha

2001 květen, Založení Společnosti Tomáše Akvinského (SITA), sekretářem 2001-2004, Praha

Vědecko-popularizační aktivity

2011 Místo sv. Tomáše v katolickém myšlení, veřejná přednáška, Klášter dominikánů Olomouc

2010 O klášterech ve Znojmě a jejich odkazu, veřejná beseda, Dům umění Jihomoravského muzea ve Znojmě

2010 Nástin křesťanství, přednáška pro studenty gymnázia ve Znojmě

2010 Řeholní řády ve středověku, přednáška pro studenty gymnázia ve Znojmě

2010 Dějiny a poslání dominikánského řádu cyklus přednášek pro veřejnost, Klášter dominikánů Znojmo

2006 Existence Boha jako předmět rozumové úvahy, veřejná přednáška Klášter dominikánů Praha

2005 Místo sv. Tomáše Akvinského v katolické teologii, veřejná přednáška MKA Brno

2004 Místo sv. Tomáše Akvinského v křesťanské filosofii, veřejná přednáška MKA Brno

2001 Přirozený zákon a lidská společnost, přednáška pro studenty Střední zdravotnické školy ve Znojmě

2001 Člověk jako osoba, přednáška pro studenty Střední zdravotnické školy ve Znojmě

Členství

2003- člen Moravsko-slezské křesťanské akademie v Brně

2001- zakládající člen Společnosti Tomáše Akvinského v Praze

1997- člen Società Interanzionale Tommaso d'Aquino (SITA)

Další

Člen Akademického senátu Papežské university sv. Tomáše Akvinského v Římě.

Člen Doktorátní komise Filosofické fakulty Papežské university sv. Tomáše Akvinského v Římě

Člen Rady Filosofické fakulty Papežské university sv. Tomáše Akvinského v Římě.

Člen Komise pro kontrolu kvality Papežské university sv. Tomáše Akvinského v Římě.

Člen redakční rady časopisu Angelicum (Řím)

Člen Společné výzkumné skupiny pro studium post-středověké scholastiky (FLÚ a TF JU v Českých Budějovicích)

Garant sekce Renesanční italská scholastika (Tommaso de Vio Cajetan, Antonio Trombetta, Franciscus Sylvester Ferrariensis, Paulus Soncinus, Chrysostomus Javellus aj.).

18-05-2013 08:27:55